Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

 (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2012-ci il tarixli 392-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)

Mündәricat

 1. bölmә. Ümumi müddәalar
 1. ci fәsil. Şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyi
 • ci fәsil. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәti
 • cü fәsil. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri
 • cü fәsil. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sistemi. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin informasiya tәminatı sistemi
 1. bölmə. Şəhərsalma fəaliyyəti
 • ci fәsil. Әrazi planlaşdırılması
 • cı fәsil. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraat
 • ci fәsil. Şәhәrsalma mәqsәdilә abadlaşdırma tәdbirlәri

III  bölmə. Tikinti fəaliyyəti

 • ci fәsil. Tikinti fәaliyyәtinin subyektlәri
 • cu fәsil. Tikinti fәaliyyәtinin peşә sahәlәri
 1. cu fәsil. Tikinti materialları vә mәmulatı
 1. ci fәsil. Tikintiyә dair ümumi tәlәblәr
 1. ci fәsil. Tikintidә tәhlükәsizlik
 1. cü fәsil. Tikinti obyektlәri arasında mәsafәlәr vә qonşuluq hüququ
 1. cü fәsil. Tikintiyә icazәnin verilmәsi üzrә icraat
 1. ci fәsil. Tikinti layihәlәrinin ekspertizası
 1. cı fәsil. Tikinti işlәrinin dayandırılması. Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi
 1. ci fәsil. Tikintiyә nәzarәt
 1. ci fәsil. Tikinti obyektinin istismarına icazә üzrә icraat
 1. bölmə. Ümumi müddəalar

1- ci fəsil. Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi

Maddə 1. Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı

Azәrbaycan Respublikasının şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyi şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin hüquqi әsaslarını, prinsiplәrini, elәcә dә dövlәtin, bәlәdiyyәlәrin, fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәn edir.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi

Azәrbaycan Respublikasının şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyi Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdәn, bu Mәcәllәdәn vә digәr normativ hüquqi aktlardan ibarәtdir.

Maddə 3. Bu Məcəllədə istifadə olunan əsas anlayışlar

 • Bu Mәcәllәdә aşağıdakı әsas anlayışlardan istifadә olunur:
 • şәhәrsalma fәaliyyәti — Azәrbaycan Respublikası әrazisinin vә ya әrazi hissәlәrinin inkişafının ümumi mәkan konsepsiyasının vә torpaqdan istifadәnin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi, әrazilәrin planlaşdırılması, tikintisi vә abadlaşdırılması, mәskunlaşma sisteminin formalaşdırılması vә inkişafı, әhalinin mәşğulluğunun tәnzimlәnmәsi, әtraf mühitin, tarixi landşaftın vә tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizәsi üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
 • mәskunlaşma sistemi — insanların sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış, iş vә istirahәt şәraiti ilә tәmin edilmәsi, habelә әtraf mühitin mühafizәsi vә bәrpası mәqsәdilә şәhәrlәrin vә digәr yaşayış mәntәqәlәrinin mәkan baxımından tәşkili;
 • zonalaşdırma — әrazilәrin funksional tәyinatı, elәcә dә onların landşaft tәşkili vә tikintisi ilә bağlı tәlәblәr müәyyәn edilmәklә zonalara bölünmәsi;
 • әrazi zonaları — әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri ilә sәrhәdlәrinin, torpaqdan istifadә növünün vә şәrtlәrinin, tikinti miqyasının, elәcә dә torpaqdan istifadә ilә bağlı mәhdudiyyәtlәrin müәyyәn edildiyi әrazilәr;
 • xüsusi şәrtlәrlә istifadә olunan әrazi zonaları — mühafizә, sanitar vә sanitar-mühafizә zonaları;
 • qırmızı xәtlәr — şәhәrsalma sәnәdlәri ilә müәyyәnlәşdirilmiş vә mikrorayonların, mәhәllәlәrin, habelә digәr planlaşdırma strukturlarının әrazilәrini küçә vә meydanlardan ayıran sәrhәdlәr;
 • әrazinin tikinti әmsalı — tikinti sahәsinin planlaşdırılan әrazinin ümumi sahәsinә olan nisbәti;
 • әrazinin tikinti sıxlığı әmsalı — bina vә qurğuların yerüstü mәrtәbәlәrinin ümumi sahәsinin planlaşdırılan әrazinin ümumi sahәsinә olan nisbәti;
 • tikinti fәaliyyәti — tikinti obyektlәrinin tikintisi (inşası, cari vә әsaslı tәmiri, yenidәn qurulması, bәrpası) vә ya sökülmәsi mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
 • tikinti obyektlәri — tikinti fәaliyyәti prosesindә yaradılan vә ya yaradılmış bina vә ya qurğular;
 • bina — insanların yaşaması, fәaliyyәti, tәbiәt tәsirlәrindәn qorunması, onlara sosial, mәdәni vә mәişәt xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, elәcә dә istehsalat sahәlәrinin yerlәşdirilmәsi vә ya maddi dәyәrlәrin saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuş qapalı hәcm-fәza quruluşuna malik olan tikinti obyekti;
 • qurğu — müәyyәn funksional tәyinata malik olan vә bina sayılmayan sair tikinti obyekti (yollar, körpülәr, piyada keçidlәri, tunellәr, hidrotexniki qurğular, bәndlәr, istinad konstruksiyaları, mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәri vә sairә);
 • mürәkkәb texniki tikinti obyektlәri — layihәlәndirilmәsi vә tikintisi xüsusi hәllәr tәlәb edәn bina vә ya qurğular;
 • tәhlükә potensiallı tikinti obyektlәri — funksional tәyinatına, texnoloji istehsalat proseslәrinin xarakterinә vә istismar xüsusiyyәtlәrinә görә tәhlükә potensiallı mәnbәyi sayılan bina vә ya qurğular;
 • mansarda mәrtәbәsi — binanın çardaq hissәsindә yerlәşәn, yaşayış vә qeyri-yaşayış mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş sahә;
 • müvәqqәti tikili – torpaq üzәrindә yerlәşdirilәn, qısa müddәtdә, o cümlәdәn tikinti müddәtindә istifadә üçün nәzәrdә tutulan, yüngül inşaat konstruksiyalarından inşa edilәn vә asanlıqla quraşdırılıb-sökülәn tikili;
 • tikinti-quraşdırma işlәri — tikinti layihәsindә nәzәrdә tutulmuş işlәrin, o cümlәdәn tamamlama vә abadlıq işlәrinin yerinә yetirilmәsi nәticәsindә obyektin inşası vә ya tәmiri, yenidәn qurulması, yaxud bәrpası;
 • tikinti obyektinin cari tәmiri — obyektin istismar keyfiyyәtinin saxlanılması mәqsәdilә konstruksiyalarda, mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemindә vә ya xәtlәrindә dәyişikliklәr edilmәdәn vaxtaşırı tәmir-tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi;
 • tikinti obyektinin әsaslı tәmiri — obyektin istismar müddәtini uzatmaq vә (vә ya) istismar keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә müvafiq layihә әsasında yükdaşımayan konstruksiyaların, mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin vә xәtlәrinin dәyişdirilmәsi vә (vә ya) bәrpası, elәcә dә zәruri hallarda yükdaşıyan konstruksiyaların müәyyәn elementlәrinin uyğunları ilә әvәzlәnmәsi vә (vә ya) bәrpası işlәrinin yerinә yetirilmәsi;
 • tikinti obyektinin yenidәn qurulması (rekonstruksiyası) — obyektin mövcud tәyinatının dәyişdirilmәsi vә ya istismar keyfiyyәtinin müasirlәşdirilmәsi

mәqsәdilә müvafiq layihә әsasında yeni texnologiyaların tәtbiqi, yaxud yeni bina vә ya qurğuların inşası, o cümlәdәn mühәndis-kommunikasiya tәminatı xәtlәrinin quraşdırılması ilә bağlı tikinti-quraşdırma vә buraxılış-sazlama işlәrinin yerinә yetirilmәsi;

 • tikinti obyektinin bәrpası – istismara yararsız vәziyyәtә düşmüş obyektin müvafiq layihә әsasında tikinti-quraşdırma işlәri yerinә yetirilmәklә ilkin vәziyyәtә qaytarılması;
 • buraxılış-sazlama işlәri — obyektlәrdә quraşdırılmış texnoloji avadanlıqların vә ya mühәndis-kommunikasiya tәminatı xәtlәrinin istismara hazır vәziyyәtә gәtirilmәsi;
 • tikinti әrazisi — tikinti üçün ayrılmış vә nişanlanmış torpaq sahәsi;
 • tikinti meydançası — tikinti әrazisindә tikintinin aparılması üçün zәruri olan torpaq sahәsi;
 • tikinti sahәsi — tikinti әrazisindә tikinti obyektlәrinin altındakı torpaq sahәsi;
 • şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr — şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinә dair qaydalar, habelә standartlar, şәrtlәr, texniki normalar vә şәhәrsalma vә tikintini tәnzimlәyәn digәr texniki normativ hüquqi aktlar;
 • tikinti layihәsi — şәhәrsalma vә tikinti normativ sәnәdlәri ilә müәyyәn edilmiş vә konkret obyektin tikintisi (inşası, tәmiri, yenidәn qurulması, bәrpası vә ya sökülmәsi) ilә bağlı hazırlanmış texniki sәnәdlәr toplusu;
 • smeta — tikintiyә sәrf edilәcәk maliyyә xәrclәrinin әks olunduğu sәnәdlәr;
 • tikintiyә dövlәt nәzarәti — tikinti işlәrinin layihәyә uyğun aparılması, tikinti obyektlәrinin etibarlılığının tәmin edilmәsi, tikinti materialları vә mәmulatının, inşaat konstruksiyalarının istehsalı ilә bağlı şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl edilmәsi üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
 • tikinti materialları — tikinti mәmulatı, tikinti mәmulatı vә ya inşaat konstruksiyalarının hazırlanmasında bilavasitә istifadә olunan materiallar;
 • tikinti mәmulatı — sәnaye üsulu ilә hazırlanan vә tikintidә istifadә olunan hazır mәhsul;
 • inşaat konstruksiyası — bina vә ya qurğularda müәyyәn yükdaşıyıcı, qoruyucu vә (vә ya) estetik funksiyaları yerinә yetirәn hissәlәr;
 • yaxın qonşular — tikinti әrazisi ilә hәmsәrhәd olan vә ya tikinti әrazisindәn 20 metrәdәk mәsafәdә yerlәşәn torpaq sahәlәrinin mülkiyyәtçilәri vә ya istifadәçilәri;
 • qonşular — tikinti әrazisinin yaxınlığında mülkiyyәtindә, icarәsindә vә ya istifadәsindә torpaq sahәsi olan vә tikinti nәticәsindә qanunla qorunan maraqlarına toxunulan şәxslәr;
 • yanaşı divarlar — bitişik torpaq sahәlәrinin sәrhәdindә ayrı-ayrılıqda inşa edilmiş divarlar;
 • ortaq divar — iki qonşu torpaq sahәlәrinin sәrhәdindә inşa edilmiş divar;
 • mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemi — obyektlәrin istismarı üçün zәruri olan qaz, istilik, rabitә, elektrik, su vә kanalizasiya tәminatı vasitәlәri vә qurğuları;
 • infrastruktur — yol-nәqliyyat, sosial, mәdәni vә mәişәt xidmәti, mühәndis-kommunikasiya tәminatı obyektlәri kompleksi;
 • yükdaşıyan konstruksiyalar — tikinti obyektlәrinin etibarlılığını (dayanıqlığını vә möhkәmliyini) tәmin edәn konstruksiya sistemi;
 • mühәndis-axtarış işlәri — tikinti әrazisinin hüdudları daxilindә torpaq sahәsinin sәmәrәli vә tәhlükәsiz istifadәsi mәqsәdilә tәbii (geoloji) şәraitin vә texnogen tәsirlәrin öyrәnilmәsi, elәcә dә әrazinin planlaşdırılması, tikinti obyektlәrinin layihәlәrinin hazırlanması vә әsaslandırılması üçün zәruri olan mәlumatların toplanması mәqsәdilә hәyata keçirilәn fәaliyyәt;
 • tikinti layihәlәrinin ekspertizası — tikinti layihәlәrinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması;
 • sifarişçi — tikinti obyektlәrinin tikintisini (inşasını, cari vә әsaslı tәmirini, yenidәn qurulmasını, bәrpasını) vә ya sökülmәsini, mühәndis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsini vә tikinti obyektlәrinin layihәlәndirilmәsini sifariş edәn dövlәt orqanları, bәlәdiyyәlәr, elәcә dә hüquqi vә ya fiziki şәxslәr;
 • layihәçi — sifarişçi ilә bağlanmış müqavilәyә әsasәn әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin, tikinti obyektlәrinin vә ya onların ayrı-ayrı hissәlәrinin layihәsini hazırlayan hüquqi vә ya fiziki şәxs;
 • podratçı — sifarişçi ilә bağlanmış müqavilәyә әsasәn tikinti vә mühәndis- axtarış işlәrini yerinә yetirәn hüquqi vә ya fiziki şәxs;
 • etibarlılıq — obyektin vә onun yükdaşıyan konstruksiyalarının dayanıqlıq vә möhkәmlik baxımından tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;
 • dövlәt vәsaitlәri — dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri, büdcәdәnkәnar dövlәt fondlarının vәsaitlәri, dövlәt zәmanәti ilә vә ya dövlәt tәrәfindәn bağlanmış beynәlxalq müqavilәlәrә әsasәn alınmış kreditlәr, qrantlar, xarici yardımlar, elәcә dә büdcәdәn maliyyәlәşdirilәn tәşkilatların büdcәdәnkәnar fondlarının vәsaitlәri vә dövlәt vәsaiti kimi tәsnif edilәn digәr vәsaitlәr;
 • tikinti obyektinin texniki-iqtisadi әsaslandırılması — obyektin tikintisi ilә bağlı texniki hәllәri, smetanı vә gözlәnilәn nәticәlәri, habelә digәr göstәricilәri

müәyyәn etmәk üçün aparılan müqayisәli texniki vә iqtisadi hesablamaların mәcmusu;

 • aşırım — yanaşı yükdaşıyan konstruksiyaların mәrkәzi oxları arasında olan mәsafә. (7)

2- ci fәsil. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәti

Maddә 4. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәtinin mәqsәdi vә istiqamәtlәri

 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәtinin mәqsәdi әrazilәrin vә yaşayış mәntәqәlәrinin sosial-iqtisadi inkişafının tәmin edilmәsindәn, fәrdi maraqların qorunmasından, insanların hәyatına, sağlamlığına, әmlakına, hәmçinin dövlәtin әmlak maraqlarına tәhlükә yaranmasının vә ya zәrәr vurulmasının qarşısının alınmasından, ekoloji tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsindәn, tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin (bundan sonra — mәdәni irs obyektlәri) qorunmasından ibarәtdir.
 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәtinin әsas istiqamәtlәri aşağıdakılardır:
 • Azәrbaycan Respublikası әrazisinin vә әrazi hissәlәrinin planlaşdırılması yolu ilә әrazilәrin inkişaf istiqamәtlәrinin müәyyәn edilmәsi, әrazilәrdәn sәmәrәli istifadәnin vә әrazilәrin dayanıqlı inkişafının tәmin edilmәsi;
 • Azәrbaycan Respublikası әrazisindә insan üçün әlverişli vә sağlam yaşayış, iş vә istirahәt mühitinin yaradılması baxımından fәrqlәrin azaldılması vә tәdricәn aradan qaldırılması;
 • mәnzil fondunun inkişaf strategiyasının müәyyәn edilmәsi;
 • tikinti kompleksinin inkişaf strategiyasının müәyyәn edilmәsi, tәbii tikinti ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin tәmin olunması;
 • şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin hüquqi vә iqtisadi tәnzimlәnmәsi;
 • şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sisteminin yaradılması (tikintinin texniki reqlamentlәrinin tәsdiq edilmәsi dә daxil olmaqla) vә tәkmillәşdirilmәsi;
 • әtraf mühitin mühafizәsinin vә ekoloji tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi.
 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәti müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir. (5)

Maddә 5. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәtin sәlahiyyәtlәri

 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәtin sәlahiyyәtlәri aşağıdakılardır:
 • әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması vә tәsdiq edilmәsi;
 • әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanmasına vә hәmin sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi;
 • şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sisteminin yaradılması vә onun tәtbiqi qaydasının müәyyәn edilmәsi;
 • tikintiyә icazә verilmәsi;
 • şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması;
 • tikinti fәaliyyәtinin peşә sahәlәrinin, tikinti materiallarının vә mәmulatının, tikinti tәyinatlı avadanlıqların, maşın vә mexanizmlәrin sertifikatlaşdırılmasının tәşkili;
 • tikintiyә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi;
 • tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi;
 • şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin hazırlanması vә qәbul edilmәsi;
 • tikinti obyektlәrinin istismarına icazә verilmәsi;
 • şәhәrsalma vә tikinti sahәsindә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi;
 • tikinti fәaliyyәtinin әtraf mühitә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarının vә qaydalarının müәyyәn edilmәsi.
 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә dövlәtin sәlahiyyәtlәri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir. (8)

Maddә 6. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәri

 • Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә bәlәdiyyәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aşağıdakılar aiddir:
 • bәlәdiyyә әrazisindә әrazi planlaşdırılmasını tәşkil etmәk, hәmin әrazilәrin sosial, mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin vә infrastrukturun yaradılmasında vә inkişafında iştirak etmәk;
 • bәlәdiyyә әrazisindә bәlәdiyyәnin sifarişi ilә tikilәn tikinti layihәlәrinin hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk;
 • bәlәdiyyә әrazilәrindә tikinti işlәrinin aparılması ilә әlaqәdar yerli infrastrukturun inkişafı üçün tәlәb olunan maliyyә vәsaitlәrini müәyyәn etmәk vә ayırmaq;
 • bәlәdiyyә әrazilәrindә aparılan tikintilәrә dair mәlumat bazası yaratmaq.

3- cü fәsil. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri

Maddә 7. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin әsas prinsiplәri

 • Azәrbaycan Respublikasında şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti aşağıdakı prinsiplәr әsasında hәyata keçirilir:
 • sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış, iş vә istirahәt şәraiti ilә bağlı sosial minimumların tәmin edilmәsi;
 • tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi;
 • ekoloji tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsi;
 • şәhәrsalma sәnәdlәrinә uyğunluğun tәmin edilmәsi;
 • tarixi landşaftın vә mәdәni irs obyektlәrinin qorunması;
 • ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması.

Maddә 8. Sosial minimumların tәmin edilmәsi

Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti obyektlәrindә, xüsusәn insanların yaşaması vә ya istifadәsi üçün nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәrindә sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış, iş vә istirahәt şәraiti ilә bağlı bu Mәcәllә vә digәr normativ hüquqi aktlarla müәyyәn edilmiş sosial minimumlar tәmin edilmәlidir.

Maddә 9. Tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi

 • Yanğından, tәbii vә ya texnogen xarakterli tәhlükәli tәsirlәrdәn müdafiә ilә bağlı tәlәblәrә uyğunluğu baxımından tikinti әrazisinin vә tikinti obyektinin tәhlükәsizliyi tәmin edilmәlidir.
 • Bu Mәcәllәdә vә digәr normativ hüquqi aktlarda müәyyәn edilmiş tәlәblәr әsasında şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә tikinti әrazilәrinin vә obyektlәrinin yanğından, tәbii vә ya texnogen xarakterli tәhlükәli tәsirlәrdәn mühafizәsi ilә bağlı tәhlükәsizlik tәdbirlәri nәzәrdә tutulmalıdır.

Maddә 10. Ekoloji tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsi

 1. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti çәrçivәsindә ekoloji tәhlükәsizlik vә әtraf mühitin mühafizәsi tәmin edilmәlidir.
 1. Tikinti fәaliyyәti onun әtraf mühitә tәsiri baxımından qanunla müәyyәn edilmiş qaydada qiymәtlәndirilmәlidir. Qiymәtlәndirmәnin nәticәlәri tikinti fәaliyyәti zamanı ekoloji tәhlükәsizliyin vә әtraf mühitin mühafizәsinin tәmin edilmәsinә dair tәdbirlәr müәyyәn edilәrkәn nәzәrә alınmalıdır.

Maddә 11. Şәhәrsalma sәnәdlәrinә uyğunluğun tәmin edilmәsi

 1. Tikinti layihәlәri şәhәrsalma sәnәdlәrinin, o cümlәdәn müfәssәl planın müәyyәnlәşdirdiyi tәlәblәrә uyğun olmalıdır. Belә plan olmadıqda vә ya onun müddәti bitdikdә, tikinti layihәlәrinә onlar hәyata keçirilәcәklәri әrazinin planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş planlara vә (vә ya) ümumi planlara), habelә müfәssәl planın

hazırlanması zamanı nәzәrә alınan tәlәblәrә uyğun olduqda vә aşağıdakı şәrtlәrin birgә mövcud olduğu hallarda yol verilir:

 1. layihәlәndirilәn obyektin tikintilәrin mövcud olduğu әrazilәrin hüdudları daxilindә tikilmәsi nәzәrdә tutulduqda;
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt istifadә növünә vә miqyasına görә mövcud tikintilәrә uyğun olduqda.
 1. Müfәssәl planın tәtbiqi dairәsindәn vә bu Mәcәllәnin 11.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәnada tikintilәrin mövcud olduğu әrazinin hüdudlarından kәnarda tikinti obyektinin inşasına yalnız onun müvafiq әrazidә infrastruktur vә mühәndis- kommunikasiya tәminatının mümkün olduğu (mümkünlüyünün kifayәt qәdәr әsaslandırıldığı) vә hәmin tikinti obyektinin aşağıdakı mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulduğu hallarda yol verilir:
 1. kәnd vә meşә tәsәrrüfatı ilә bağlı fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi üçün;
 1. kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin işçilәrinin istifadәsi üçün;
 1. rabitә, elektrik enerjisi, qaz, su, istilik, kanalizasiya tәchizatının vә ya müvafiq әrazi ilә bağlılığı olan sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün;
 1. külәk, günәş vә ya su enerjisinin tәdqiqatı, inkişafı vә ya istifadәsi üçün.
 1. Bu Mәcәllәnin 11.1-ci vә 11.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulanlar istisna olmaqla, digәr tikinti niyyәtinin hәyata keçirilmәsinә aşağıdakı hallarda yol verilmir:
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt baş plana zidd olarsa;
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyektin әtraf mühitә zәrәrli tәsir göstәrmәk vә ya özünün bu cür tәsirә mәruz qalmaq tәhlükәsi olarsa;
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt infrastrukturun yaradılması, tәhlükәsizliyin vә ya sağlamlığın tәmin olunması ilә әlaqәdar dövlәt vә ya bәlәdiyyә vәsaitlәrinin sәmәrәsiz istifadәsini tәlәb edәrsә;
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt әtraf mühitin, torpağın, mәdәni irs obyektlәrinin qorunması ilә bağlı maraqları, yaxud landşaftın tәbii xüsusiyyәtlәrini pozarsa;
 1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt su tәsәrrüfatı vә ya tәbiәt hadisәlәrindәn (daşqından) qorunmaya tәhlükә yaradarsa.
 1. Bu Mәcәllәnin 11.2-ci vә 11.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tikinti layihәlәri vә niyyәtlәri ilә bağlı bәlәdiyyәlәrin mövqeyi öyrәnilmәlidir. (4)

Maddә 12. Tarixi landşaftın vә mәdәni irs obyektlәrinin qorunması

Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti çәrçivәsindә tarixi landşaftın vә mәdәni irs obyektlәrinin olduğu әrazilәrin, xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәrinin vә ya obyektlәrin mühafizәsi tәmin edilmәlidir.

Maddә 13. İctimaiyyәtin mәlumatlandırılması

Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya müvafiq bәlәdiyyә әrazi planlaşdırılmasının bütün mәrhәlәlәri vә mәzmunu barәdә, elәcә dә әhali üçün mühüm tikinti niyyәtlәri barәdә ictimaiyyәtә әtraflı mәlumat vermәyә borcludur.

4- cü fәsil. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sistemi. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin informasiya tәminatı sistemi

Maddә 14. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sisteminin tәyinatı

 1. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sistemi әhali üçün sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış, iş vә istirahәt mühitinin (şәraitinin) yaradılması mәqsәdlәrinә xidmәt edir.
 1. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin siyahısı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәr il dövri olaraq dәrc edilir.
 1. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl edilmәlidir.

Maddә 15. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sistemi

 1. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәr sisteminә aşağıdakılar daxildir:
 1. әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri, norma vә qaydaları, habelә şәhәrsalma әsaslandırılması ilә bağlı texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. dövlәt şәhәrsalma kadastrının aparılmasına dair texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. tikinti materialları vә mәmulatının standartlaşdırılması, sertifikatlaşdırılması, geodeziya, mühәndis-axtarış vә tikinti işlәrinin tәşkili, tikinti obyektinin istismarına icazә ilә bağlı tәşkilati-metodik xarakterli texniki normativ hüquqi aktlar;

15.1.3-1. tikinti fәaliyyәtinin mühәndis-axtarış, layihәlәndirmә, tikinti- quraşdırma, mexaniklәşdirmә vә nәqletmә, tikinti materiallarının istehsalı vә tikinti layihәlәrinin ekspertizası kimi peşә sahәlәri üzrә fәaliyyәt göstәrәn şәxslәrin peşәkarlıq sәviyyәsi ilә bağlı texniki normativ hüquqi aktlar;

 1. tikinti obyektlәrinin etibarlılıq göstәricilәrini, yanğın vә partlayış tәhlükәsizliyini, tәbii vә texnogen xarakterli tәhlükәli (zәrәrli) tәsirlәrdәn müdafiә tәlәblәrini, tikinti materiallarının, mәmulat vә konstruksiyalarının keyfiyyәt vә uyğunluğunu müәyyәnlәşdirәn texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. tikinti obyektlәrinin, o cümlәdәn magistral boru kәmәrlәri (su, kanalizasiya, qaz, neft kәmәrlәri vә s.) vә kommunikasiyalarının (elektrik, rabitә xәtlәrinin vә s.) layihәlәndirilmәsi vә tikintisi üzrә texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. yaşayış mәntәqәlәrinin vә ya onların hissәlәrinin, ayrı-ayrı tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatına dair texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. tikinti zamanı tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsinә dair texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn tikinti obyektlәri üçün qiymәtqoyma vә smetalar üzrә texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. tikinti obyektlәrinin layihәlәndirilmәsindә vә tikintisindә mülki müdafiә ilә bağlı tәlәblәrin tәmin olunmasına dair texniki normativ hüquqi aktlar;
 1. şәhәrsalma, memarlıq vә tikinti fәaliyyәtinә nәzarәtin hәyata keçirmәsinә dair normativ hüquqi aktlar.
 1. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin hüquqi әsasını bu Mәcәllә vә digәr normativ hüquqi aktlar tәşkil edir.
 1. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә nәzәrdә tutulduğu hallarda xarici dövlәtlәrin vә ya beynәlxalq tәşkilatların şәhәrsalma vә tikinti ilә bağlı normativlәri vә standartları Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә tәtbiq olunur. (9)

Maddә 16. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sistemi

 1. Әrazinin kompleks qiymәtlәndirilmәsini, şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti sahәsindә müvafiq qәrarların qәbul edilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sistemi tәşkil edilir.
 1. Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sisteminin tәşkili vә fәaliyyәti qaydası, elәcә dә sistemә daxil edilәn mәlumatların tәrkibi, hәmin mәlumatların tәqdim edilmәsi vә işlәnilmәsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

II  bölmә. Şәhәrsalma fәaliyyәti

5- ci fәsil. Әrazi planlaşdırılması

Maddә 17. Әrazi planlaşdırılmasının tәyinatı

 1. Bu Mәcәllәnin әrazi planlaşdırılmasına dair müddәaları Azәrbaycan Respublikasının bütün әrazisinin, o cümlәdәn әrazi hissәlәrinin (regionların, inzibati әrazi vahidlәrinin), şәhәrlәrin vә başqa yaşayış mәntәqәlәrinin әrazilәrinin planlaşdırılması, hәmin әrazilәrdәki torpaqların tikinti vә ya digәr mәqsәdlәr üçün istifadәsi ilә bağlı münasibәtlәri tәnzimlәyir.
 1. Әrazi planlaşdırılması dövlәt ehtiyacları vә ya şәhәrsalmanın mәqsәdlәri baxımından hәyata keçirilir.
 1. Әrazi planlaşdırılması şәhәrsalmanın nizamlı inkişafını vә torpaqların sosial baxımdan әdalәtli istifadәsini tәmin etmәli, ictimaiyyәtin rifahına uyğun olmalı, insan

üçün әlverişli vә sağlam әtraf mühitin tәşәkkül tapmasına, hәyat üçün zәruri tәbii әsasların qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә xidmәt etmәlidir.

 1. Yerin tәkindәn vә torpaqdan qәnaәtlә vә sәmәrәli istifadә olunmalıdır. Kәnd tәsәrrüfatı, meşә vә yaşayış mәqsәdlәri üçün istifadә edilәn әrazilәr başqa mәqsәdlәr üçün yalnız әsaslandırılmış zәruri ölçüdә nәzәrdә tutulmalı vә istifadә edilmәlidir.
 1. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması zamanı ictimai vә fәrdi maraqlar әdalәtli şәkildә tarazlaşdırılmalıdır.

Maddә 18. Әrazi planlaşdırılmasının növlәri

 1. Әrazi planlaşdırılmasının aşağıdakı növlәri vardır:
 1. ümumi әrazi planlaşdırılması;
 1. әrazidәn istifadәnin planlaşdırılması;
 1. müfәssәl әrazi planlaşdırılması.

Maddә 19. Әrazi planlaşdırılmasının mәqsәdlәri

 1. Ümumi әrazi planlaşdırılmasının mәqsәdlәri aşağıdakılardır:
 1. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә әrazi hissәlәrindә tarazlaşdırılmış sosial, iqtisadi, ekoloji vә mәdәni şәraitin yaradılması vә inkişafı;
 1. insan üçün әlverişli, sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış, iş vә istirahәt mühitinin yaradılması ilә bağlı ümumi tәlәblәrin tәmin olunması;
 1. Azәrbaycan Respublikasının ayrı-ayrı әrazilәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinin (tarixi, mәdәni, ekoloji vә s.) qorunub saxlanılması;
 1. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә vә yaşayış mәntәqәlәrindә müvafiq infrastrukturun yaradılması vә inkişafı, infrastruktur obyektlәrinin hamı üçün müyәssәr (әlçatan) olmasının tәmin edilmәsi;
 1. Azәrbaycan Respublikasının әrazi hissәlәrindә uzunmüddәtli rәqabәtә davamlı vә mәkan baxımından tarazlaşdırılmış iqtisadi infrastrukturun, yetәrli iş vә tәhsil yerlәrinin yaradılması;
 1. tarixi vә tәbii landşaftın qorunması vә inkişaf etdirilmәsi.
 1. Әrazidәn istifadәnin vә müfәssәl әrazi planlaşdırılmasının mәqsәdlәri aşağıdakılardır:
 1. әrazilәrdәn (vә ya әrazi hissәlәrindәn) әtraf mühitin mühafizәsi vә ekoloji tәhlükәsizlik tәlәblәri nәzәrә alınmaqla istifadә olunması;
 1. mәdәni irs obyektlәrinin qorunması, milli (yerli) memarlıq-tikinti әnәnәlәrindәn, landşaft vә ya mәkan görünüşündәn sәmәrәli istifadә ilә bağlı tәlәblәrin tәmin olunması;
 1. әtraf mühitin mühafizәsi ilә bağlı tәlәblәrin (aspektlәrin), xüsusәn fauna vә floraya, torpağa, suya, havaya, iqlimә, elәcә dә әhaliyә vә mәdәni irs obyektlәrinә tәsirlәrlә bağlı maraqların tәmin olunması;
 1. kәnd vә meşә tәsәrrüfatı, enerji vә su tәchizatı, kanalizasiya vә tullantıların atılması, poçt vә telekommunikasiya, habelә faydalı qazıntı yataqları ilә bağlı iqtisadi maraqların tәmin olunması;
 1. insanların vә әmtәәlәrin daşınması (yaxın mәsafәlәrә daşımaları hәyata keçirәn ictimai nәqliyyat da daxil olmaqla), o cümlәdәn insanların hәrәkәt çevikliyi ilә bağlı tәlәblәrin tәmin olunması;
 1. tәbiәt hadisәlәrindәn mühafizә ilә bağlı tәlәblәrin tәmin olunması;
 1. müdafiә vә mülki müdafiә ilә bağlı tәlәblәrin tәmin olunması.

Maddә 20. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri aşağıdakılardır:
 • Azәrbaycan Respublikası әrazisinin vә ya әrazi hissәlәrinin (regionların, rayon әrazi vahidlәrinin) ümumi әrazi planlaşdırılması çәrçivәsindә hazırlanan ümumi planları (bundan sonra — ümumi planlar);
 • şәhәrlәrin vә digәr yaşayış mәntәqәlәrinin әrazidәn istifadәnin planlaşdırılması çәrçivәsindә hazırlanan Baş planları;
 • yaşayış mәntәqәlәrinin әrazilәrinin vә ya әrazi hissәlәrinin müfәssәl әrazi planlaşdırılması çәrçivәsindә hazırlanan müfәssәl planları.
 • Baş planlar ümumi, müfәssәl planlar isә baş planlar әsasında hazırlanır. Qonşu inzibati әrazi vahidlәrinin әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri bir-birilә razılaşdırılmaqla hazırlanmalıdır. Razılaşdırma qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunur.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri mәcburi hüquqi qüvvәyә malikdir.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri ictimaiyyәt üçün açıqdır. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә hüquqi vә ya fiziki şәxslәrә әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri ilә tanış olmaq imkanı yaratmağa vә sorğu әsasında hәmin sәnәdlәrin surәtini vermәyә borcludur.

Maddә 21. Ümumi planlar

 • Ümumi planlar Azәrbaycan Respublikasının әrazisi vә (vә ya) әrazi hissәlәri (regionlar vә rayon әrazi vahidlәri) sәviyyәsindә hazırlanır. Ümumi planlarda aşağıdakılar nәzәrdә tutula bilәr:
 • mәskunlaşma sistemi (şәhәrlәr vә bu şәhәrlәri birlәşdirәn nәqliyyat yolları, yolboyu, çayboyu әrazilәr — inkişaf oxları, habelә mәskunlaşma sisteminin perspektiv inkişafı, digәr yaşayış mәntәqәlәri şәbәkәsi vә s.);
 • mәskunlaşma sistemi ilә әhatә olunmayan әrazilәr (meşәlәr, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlar, faydalı qazıntı yerlәri, xüsusi mühafizә olunan tәbiәt әrazilәri vә s.);
 • әrazilәrin abadlaşdırılması vә funksional tәyinatının dәyişdirilmәsi;
 • sel vә daşqın kimi tәbiәt hadisәlәrindәn qorunmanı tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr (mәsәlәn, çay sahillәrindә vә s.);
 • infrastruktur (nәqliyyat, mühәndis-kommunikasiya, tәchizat, tullantıların daşınması vә tәkrar emalı vә s.) növlәri üçün yerlәr vә zolaqlar (dәhlizlәr);
 • hәr hansı әrazidәn (mәkandan) ötrü әhәmiyyәt kәsb edәn müәyyәn funksiyaların yerinә yetirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr (hava, dәniz limanları vә s.).
 • Ümumi planlar müddәtsiz hüquqi qüvvәyә malikdir vә onlara müvafiq dәyişikliklәr edilә bilәr.

Maddә 22. Baş plan

 • Baş plan şәhәrlәr vә ya digәr yaşayış mәntәqәlәri sәviyyәsindә hazırlanır. Baş planda şәhәr vә ya digәr yaşayış mәntәqәlәrinin әrazisi üçün nәzәrdә tutulan torpaqlardan şәhәrsalma mәqsәdlәri baxımından istifadәnin növü proqnozlaşdırıla bilәn ehtiyaclara әsasәn ümumi şәkildә tәsvir edilmәlidir.
 • Baş planda aşağıdakılar nәzәrdә tutula bilәr:
 • tikinti mәqsәdlәri üçün әrazidәn istifadәnin növündәn vә miqyasından asılı olaraq tikinti üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr;
 • әhalinin әmtәә vә xidmәtlәrlә tәminatının, xüsusәn onun sosial vә mәdәni- mәişәt ehtiyaclarının tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә müvafiq obyekt vә müәssisәlәr, elәcә dә idman vә oyun meydançaları üçün әrazilәr;
 • parklar vә başqa yaşıllıq әrazilәri, çimәrlik yerlәri, qәbiristanlıqlar;
 • yol-nәqliyyat infrastrukturu üçün әrazilәr;
 • mühәndis-kommunikasiya tәminatı, habelә tullantılar üçün әrazilәr (mәrkәzi kanalizasiya sistemi olmayan tikinti әrazilәri nişanlanmalıdır);
 • istifadәsi mәhdudlaşdırılan vә ya әtraf mühitin mühafizәsi ilә bağlı qanunvericiliyә uyğun olaraq xüsusi qaydaların tәtbiq olunduğu әrazilәr, tәmizlәnmәli vә abadlaşdırılmalı әrazilәr;
 • su әrazilәri, limanlar vә su tәsәrrüfatı üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr, elәcә dә daşqından qorunmaq vә suyun axınını tәnzimlәmәk üçün boş saxlanılmalı olan әrazilәr;
 • mühәndis hazırlığının, o cümlәdәn relyefin layihә tәşkilinin aparılmalı olduğu әrazilәr (doldurulmalı, qazılmalı әrazilәr) vә ya daş, torpaq, yaxud başqa qazıntıların çıxarılması üçün әrazilәr;
 • kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı әrazilәr;
 • meşәlәr;
 • tәbii mühitin vә landşaftın qorunması, onlara qayğı göstәrilmәsi vә onların inkişafı mәqsәdilә tәdbirlәrin görülmәsi üçün әrazilәr.
 • Baş planda aşağıdakılar xüsusi qeyd olunmalıdır:
 • tikinti zamanı xüsusi tikinti tәdbirlәrinin vә ya tәbiәt hadisәlәrinә qarşı xüsusi tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin görülmәsi üçün zәruri olan әrazilәr;
 • mәdәn sәnayesi altında olan vә ya mineralların emalı üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr;
 • tikinti mәqsәdlәri üçün istifadә olunması nәzәrdә tutulmuş vә әtraf mühit üçün tәhlükә yaradan çoxlu miqdarda materiallarla yüklәnmiş әrazilәr.
 • Baş plana izahat әlavә edilmәlidir. İzahatda baş planın mәqsәdlәri vә mühüm tәsirlәri tәsvir olunmalıdır.
 • Tikinti mәqsәdlәri üçün torpaqdan istifadәnin növü tәsbit edilmiş әrazi zonaları әsasında müәyyәn edilir. Әrazilәrin zonalaşdırılması aşağıdakı tәlәblәr nәzәrә alınmaqla hәyata keçirilir:
 • müvafiq әrazinin planlaşdırılması üzrә әvvәllәr qәbul olunmuş qәrarların nәzәrә alınması;
 • şәhәrsalma fәaliyyәtinin mәhdud şәkildә yol verildiyi zonaların müәyyәn edilmәsi;
 • әrazidә mövcud olan tikintilәrin, mühәndis-kommunikasiya tәminatı vә nәqliyyat infrastrukturunun, hәmçinin әrazinin planlaşdırma strukturunun әsas elementlәrinin göstәrilmәsi;
 • yerli şәraitin nәzәrә alınması;
 • torpaqdan istifadә növü tәyin edilmәklә hәr zona üçün mәhdudiyyәtlәrin vә şәrtlәrin nәzәrdә tutulması;
 • zonaların sәrhәdlәrinin tәbii komplekslәrin әrazi sәrhәdlәri ilә, torpaqdan mәhdud istifadәnin yol verildiyi (xüsusi şәrtlәrlә istifadә olunan) zonaların sanitar, sanitar-mühafizә, mühafizә zolaqları ilә vә qırmızı xәtlәrlә uzlaşdırılması.
 • Tikintinin miqyası, binaların yol verilәn hündürlük hәddi vә mәrtәbәlәrin sayı әrazinin tikinti vә tikinti sıxlığı әmsalları vasitәsilә müәyyәn edilir.
 • Әrazilәrin zonalaşdırılması, tikintinin növü vә miqyası ilә bağlı müfәssәl qaydalar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Baş planların qüvvәdә olma müddәti 20 ildir.

Maddә 23. Müfәssәl plan

 • Müfәssәl planlar şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin, kәndlәrin әrazilәri vә ya onların әrazi hissәlәri üçün hazırlanır. Müfәssәl planda şәhәrsalma fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi üçün mәcburi hüquqi qüvvәyә malik qaydalar tәsbit olunur.
 • Müfәssәl planda aşağıdakılar nәzәrdә tutula bilәr:
 • tikinti mәqsәdlәri üçün әrazidәn istifadәnin növü vә miqyası;
 • tikinti qaydası (üsulu), üzәrindә tikinti aparılması mümkün olan vә olmayan torpaq sahәlәri, elәcә dә tikinti obyektlәrinin yeri;
 • tikinti aparılan torpaq sahәlәri üçün hәcm, en vә uzunluq baxımından minimal ölçülәr, yerin tәkindәn vә torpaqdan qәnaәtlә vә sәmәrәli rәftar olunması ilә әlaqәdar yaşayış mәqsәdlәri ilә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan әrazilәr üçün hәmçinin maksimal ölçülәr;
 • torpaq sahәlәrindәn istifadә ilә bağlı zәruri digәr obyektlәr üçün әrazilәr (asudә vaxt vә istirahәt üçün әrazilәr), elәcә dә dayanacaq yerlәri vә qarajlar üçün әrazilәr;
 • ictimai ehtiyaclar, elәcә dә idman vә oyun qurğuları üçün әrazilәr;
 • yaşayış binalarında mәnzillәrin yol verilәn maksimal sayı;
 • şәhәrsalma mәqsәdlәri üçün xüsusi şәrtlәrlә istifadә olunan әrazilәr;
 • tikinti aparılmayacaq әrazilәr vә onlardan istifadә;
 • hәrәkәt üçün әrazilәr, o cümlәdәn piyadaların vә velosipedlәrin hәrәkәti, maşınların saxlanılması üçün әrazilәr, müәyyәn әrazilәrin hәrәkәt üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәrә birlәşdirilmәsi üçün әrazilәr vә bu kimi xüsusi tәyinatlı әrazilәr;
 • tәchizat (tәminat) mәqsәdlәrinә xidmәt edәn obyekt vә müәssisәlәr üçün әrazilәr;
 • mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin vә xәtlәrinin çәkilmәsi, habelә tullantılar vә anbarlar üçün әrazilәr;
 • yaşayış mәntәqәsinin yaşıllıqla tәmin edilmәsi normasına uyğun parklar vә başqa yaşıllıq әrazilәri, qısamüddәtli istirahәt mәqsәdilә çadır qurmaq üçün yerlәr, çimәrlik yerlәri, qәbiristanlıqlar;
 • su әrazilәri, elәcә dә su tәsәrrüfatı, daşqından qorunmaq üçün qurğuların yerlәşdirilmәsi vә suyun axınını tәnzimlәmәk üçün әrazilәr (әgәr bu mәsәlәlәr digәr qanunvericilik aktları ilә hәll olunmayıbsa);
 • mühәndis hazırlığının, o cümlәdәn relyefin layihә tәşkilinin aparılmalı olduğu әrazilәr (doldurulmalı, qazılmalı olan әrazilәr) vә ya daş, torpaq yaxud başqa qazıntıların çıxarılması üçün әrazilәr;
 • heyvandarlıqla bağlı obyektlәrin tikintisi (tövlәlәr, heyvan sәrgilәrinin keçirilmәsi üçün qurğular vә s.), habelә otlaqlar vә örüşlәr üçün әrazilәr;
 • tәbii mühitin vә landşaftın qorunması vә inkişafı mәqsәdilә tәdbirlәr (әgәr bu mәsәlәlәr digәr qanunvericilik aktları ilә hәll olunmayıbsa), elәcә dә bu tәdbirlәrin görülmәsi üçün әrazilәr;
 • piyada vә ya nәqliyyat vasitәsi ilә hәrәkәt üçün ictimaiyyәtin vә ya maraqlı şәxslәr dairәsinin xeyrinә, habelә infrastrukturun yaradılması üçün yüklәnmәli olan әrazilәr;
 • әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsi mәqsәdilә havanı çirklәndirәn müәyyәn materiallardan istifadәnin qadağan edildiyi, yaxud mәhdudlaşdırıldığı әrazilәr, tәmizlәnmәli vә abadlaşdırılmalı әrazilәr;
 • «Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә tutulmuş mәnada әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsi mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi üçün әrazilәr, elәcә dә belә tәsirlәrdәn qorunmaq vә ya belә tәsirlәrin qarşısını almaq üçün tikinti vә digәr texniki xarakterli tәdbirlәr;
 • kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr istisna olmaqla, tikinti obyektlәrinin hissәlәri üçün ağacların, kolların vә digәr bitkilәrin әkilmәsi, elәcә dә onların vә su hövzәlәrinin qorunub saxlanması üçün dayaqlar.
 • Müfәssәl planda aşağıdakılar xüsusi qeyd olunmalıdır:
 • tikinti zamanı xüsusi tikinti tәdbirlәrinin vә ya tәbiәt hadisәlәrinә qarşı xüsusi tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin görülmәsi üçün zәruri olan әrazilәr;
 • mәdәn sәnayesi altında olan vә ya mineralların emalı üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr;
 • әtraf mühit üçün tәhlükә yaradan çoxlu miqdarda materiallarla yüklәnmiş әrazilәr.
 • Müfәssәl plan onun tәtbiq olunduğu әrazinin sәrhәdlәrini müәyyәn edir.
 • Müfәssәl plana izahat әlavә edilmәlidir. İzahatda müfәssәl planın mәqsәdlәri vә mühüm tәsirlәri tәsvir olunmalıdır.
 • Müfәssәl plan aşağıdakı hallarda hazırlanır vә ya dәyişdirilir:
 • ümumi vә baş planlara uyğun olaraq yaşayış evlәrinin, ictimai tәyinatlı obyektlәrin, rekreasiya obyektlәrinin vә ümumi istifadәdә olan obyektlәrin, sәnaye, anbar, kommersiya vә ticarәt obyektlәrinin, mühәndis-kommunikasiya şәbәkәlәrinin vә digәr obyektlәrin tikintisi mәqsәdilә әrazilәr nәzәrdә tutulduqda;
 • yeni tikinti üçün, yaxud kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatı ilә bağlı olmayan digәr fәaliyyәt növlәrinin inkişafı üçün torpaq sahәlәri formalaşdırıldıqda;
 • tikinti vә digәr fәaliyyәt növlәrinin inkişafı mәqsәdilә torpaqdan istifadәnin әsas tәyinatı dәyişdirildikdә;
 • әrazidәn istifadә növü, binaların yol verilәn hündürlük hәddi, әrazinin tikinti vә tikinti sıxlığı әmsalları ilә bağlı tәlәblәrdәn hәr hansı biri dәyişdikdә;
 • sәnaye zonaları üçün әrazilәr formalaşdırıldıqda;
 • ümumi vә baş planlarda mühәndis-kommunikasiya tәminatı qurğularının tikintisi nәzәrdә tutulmadıqda.

23.6-1. Aidiyyәti tәchizat müәssisәlәri tәrәfindәn әrazinin müfәssәl planları ilә әhatә olunan әrazilәrdә mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin (vasitәlәrinin vә qurğularının), habelә qoşulma nöqtәlәrinin tikintisi üçün әrazinin müfәssәl planı üzrә tәlәb olunan mühәndis-tәminatı ilә bağlı tәdbirlәr hәyata keçirilir.

 • Qüvvәdә olma müddәti müәyyәn edilmәyәn müfәssәl planlar müddәtsiz istifadә olunur. (6, 7)

6- cı fәsil. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraat

Maddә 24. Әrazi planlaşdırılmasının sifarişçilәri vә maliyyәlәşdirilmәsi

 • Әrazi planlaşdırılmasının sifarişçisi qismindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә çıxış edir.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn qәbul edilmiş qәrar әsasında hazırlanır. Hәmin sәnәdlәrin hazırlanması müvafiq olaraq dövlәt vә ya bәlәdiyyә vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir.

Maddә 25. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraatın aşkarlığı

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraat aşkar olmalıdır.
 • Sifarişçi әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraatın aşkarlığını tәmin etmәyә borcludur.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraat zamanı fiziki vә ya hüquqi şәxslәrә, müvafiq dövlәt orqanlarına vә digәr aidiyyәti qurumlara öz mövqelәrini ifadә etmәk, etiraz vә tәkliflәrini bildirmәk üçün imkan yaradılmalıdır.

Maddә 26. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraatın aşkarlığını tәmin edәn prosedurlar

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraatın aşkarlığını tәmin edәn prosedurlar aşağıdakılardır:
 • әrazi planlaşdırılması barәdә mәlumat verilmәsi;
 • ictimaiyyәtin әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәlәri ilә tanış olmaq imkanının yaradılması;
 • әrazi planlaşdırılması ilә bağlı etiraz vә tәkliflәrә baxılması;
 • ictimai müzakirәlәrin keçirilmәsi.

Maddә 27. Әrazi planlaşdırılması barәdә mәlumat verilmәsi

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә qәrar, planlaşdırmanın mәqsәdlәri vә ehtimal olunan tәsirlәri, müәyyәn әrazinin yenidәn qurulması vә ya inkişafı ilә әlaqәdar müxtәlif hәll yolları haqqında sifarişçi tәrәfindәn mümkün qәdәr әvvәlcәdәn ictimaiyyәtә mәlumat verilmәlidir.
 • Aşağıdakı hallarda әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә ictimaiyyәtә mәlumat verilmәyә bilәr:
 • Baş plana dәyişiklik edildikdә vә bu zaman әrazi zonalarının funksional tәyinatına vә ya sәrhәdlәrinә toxunulmadıqda;
 • müfәssәl plan hazırlandıqda, ona dәyişiklik edildikdә, yaxud müfәssәl plan lәğv olunduqda vә bu, planlaşdırılan әraziyә vә qonşu әrazilәrә tәsir etmәdikdә;
 • әvvәllәr hәyata keçirilmiş başqa bir planlaşdırma çәrçivәsindә mәlumat vә izahat verilmiş olduqda.
 • Әrazi planlaşdırılması barәdә, hәmçinin әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәlәri ilә tanış olma qaydası vә müddәti, әrazi planlaşdırılması ilә bağlı etirazların vә tәkliflәrin verilmәsi qaydası vә müddәti, әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәlәrinin ictimai müzakirәsinin yeri vә vaxtı barәdә mәlumatlar ictimaiyyәtә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә vә sifarişçinin internet sәhifәsindә dәrc yolu ilә, hәmçinin sifarişçinin inzibati binasında ictimaiyyәt üçün açıq olan yerdә vә ya planlaşdırılan әrazinin hüdudlarında quraşdırılan mәlumat lövhәsindә yerlәşdirilmәklә açıqlanır. Әrazi planlaşdırılmasının maraqlarına bilavasitә toxunduğu şәxslәr bu barәdә әlavә olaraq sifarişli mәktublar vasitәsilә mәlumatlandırılır.

Maddә 28. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsinin tәrtib edilmәsi qaydası

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә qәrarın elan olunduğu gündәn 30 gün müddәtindә ictimaiyyәt bu Mәcәllәnin 27.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәsәlәlәrlә bağlı etiraz vә tәkliflәrini sifarişçiyә yazılı şәkildә tәqdim edә bilәr.
 • Bu Mәcәllәnin 28.1-ci maddәsinә uyğun olaraq tәqdim olunmuş etiraz vә tәkliflәr nәzәrә alınmaqla sifarişçi tәrәfindәn әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsi vә

onun müvafiq izahatı hazırlanır. Etiraz vә tәkliflәr әsassız hesab edildiyi hallarda, bunun sәbәblәri sifarişçi tәrәfindәn izahatda göstәrilmәlidir.

Maddә 29. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin yekun layihәsinin tәrtib edilmәsi qaydası

 • Sifarişçi әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsini izahatla birlikdә tanış olmaq üçün ictimaiyyәtә tәqdim etmәlidir.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsi vә onun izahatı ilә tanış olmanın yeri vә müddәti barәdә әn azı bir hәftә әvvәl sifarişçi tәrәfindәn bu Mәcәllәnin 27.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәlumat verilmәlidir. Mәlumatda hәmçinin әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsinә dair etiraz vә tәkliflәrin bildirilmәsinin mümkünlüyü dә göstәrilmәlidir.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsi ilә tanış olmaq üçün 60 gün müddәt müәyyәn edilir.
 • Bu Mәcәllәnin 29.3-cü maddәsindә müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә ilkin layihәyә dair etiraz vә tәkliflәr nәzәrdә tutulan planlaşdırma ilә maraqlarına toxunulan şәxslәr tәrәfindәn tәqdim oluna bilәr.
 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin ilkin layihәsi ilә bağlı bu Mәcәllәnin 29.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş şәxslәr tәrәfindәn tәqdim olunmuş etiraz vә tәkliflәri nәzәrә almaqla sifarişçi әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin yekun layihәsini hazırlayır.
 • Sifarişçi tәrәfindәn etiraz vә tәkliflәrә baxılmasının nәticәlәri haqqında ümumilәşdirilmiş hesabat hazırlanır vә әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinә әlavә edilir.

Maddә 30. İctimai müzakirәlәr

 • Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin yekun layihәsinin hazır olduğu gündәn 10 gün müddәtindә sifarişçi tәrәfindәn ictimai müzakirәlәr tәşkil olunur.
 • Sifarişçi әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәsi, әrazi planlaşdırılması ilә bağlı etiraz vә tәkliflәrә baxılmasının nәticәlәri vә bununla әlaqәdar әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәlәrinә edilmiş dәyişiklәr, hәmçinin etiraz vә tәkliflәrin nәzәrә alınmamasının sәbәblәri barәdә ictimai müzakirәnin iştirakçılarına mәlumat verir.
 • Әrazi planlaşdırılması ilә bağlı ictimai müzakirәlәrin tәşkili vә keçirilmәsi qaydası

«İctimai iştirakçılıq haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә bu fәslin müddәaları nәzәrә alınmaqla müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (2)

Maddә 31. Dövlәt orqanlarının әrazi planlaşdırılmasında iştirakı

Әrazi planlaşdırılması ilә maraqlarına toxunulan dövlәt orqanlarının vә digәr aidiyyәti qurumların әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanması üzrә icraatda iştirakı әvvәlcәdәn tәmin edilmәli, nәzәrdә tutulan әrazi planlaşdırılması ilә bağlı onların mövqeyi öyrәnilmәlidir. Hәmin orqanlar vә aidiyyәti qurumlar bu Mәcәllәnin 32-ci vә 34-cü maddәlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin layihәsinә dair rәylәrini yazılı şәkildә sifarişçiyә tәqdim edirlәr.

Maddә 32. Ümumi vә baş planların hazırlanması

 • Ümumi vә baş planlar ictimaiyyәtin etiraz vә tәkliflәri nәzәrә alınmaqla, elәcә dә aidiyyәti dövlәt orqanları vә digәr qurumlarla razılaşdırılmaqla hazırlanmalıdır. Aidiyyәti dövlәt orqanları vә digәr qurumlar ümumi vә baş planların layihәsinin onlara göndәrildiyi gündәn 30 gün müddәtindә hәmin sәnәdlәrә dair yazılı rәy bildirmәlidirlәr. Bu müddәt әrzindә onlar rәy bildirmәdikdә, sifarişçi әrazi planlaşdırılmasının hәmin orqan vә qurumların maraqlarına toxunmaması mövqeyindәn çıxış edir.
 • Ümumi vә baş planların layihәlәri tam hazır olduqdan sonra tәsdiq olunmaq üçün 10 gün әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edilir.
 • Ümumi vә baş planların hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydaları bu Mәcәllәnin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Ümumi vә baş planlar tәsdiq olunduqdan sonra 3 gün müddәtindә dәrc edilir vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının rәsmi internet sәhifәsindә yerlәşdirilir.
 • Ümumi vә baş planlar dәrc edildiyi gündәn qüvvәyә minir.
 • Ümumi vә baş planlara dәyişikliklәr bu Mәcәllәnin 32.1-32.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

Maddә 33. Ümumi vә baş planların hәyata keçirilmәsi

 • Ümumi vә baş planların hәyata keçirilmәsi ilә bağlı hәmin sәnәdlәrin tәsdiq edildiyi gündәn 3 ay әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәdbirlәr planı tәsdiq edilir.
 • Tәdbirlәr planında aşağıdakılar nәzәrdә tutulur:
 • Ümumi vә baş planların hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan maliyyә vәsaitlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
 • müfәssәl planların hazırlanması müddәtlәri;
 • dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn әsaslı tikinti obyektlәrinin layihә-smeta sәnәdlәrinin hazırlanması vә tikintisinin aparılması müddәtlәri.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ümumi vә baş planların hәyata keçirilmәsinin monitorinqini aparır. Ümumi planların monitorinqi әn azı 10 ildәn, baş planların monitorinqi isә 5 ildәn bir aparılır. Monitorinqin predmeti vә hәyata keçirilmәsi qaydası müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

Maddә 34. Müfәssәl planların hazırlanması

 • Müfәssәl planlar ictimaiyyәtin etiraz vә tәkliflәri nәzәrә alınmaqla, elәcә dә aidiyyәti dövlәt orqanları vә digәr qurumlarla razılaşdırılmaqla hazırlanmalıdır. Hәmin orqanlar vә aidiyyәti qurumlar müfәssәl planların layihәsinin onlara göndәrildiyi gündәn 30 gün müddәtindә hәmin sәnәdlәrә dair yazılı rәy bildirmәlidirlәr. Bu müddәt әrzindә

onlar rәy bildirmәdikdә, sifarişçi әrazi planlaşdırılmasının hәmin orqan vә qurumların maraqlarına toxunmaması mövqeyindәn çıxış edir.

 • Müfәssәl planlarının layihәlәri tam hazır olduqdan sonra tәsdiq olunmaq üçün 10 gün әrzindә hәmin layihәlәr bәlәdiyyәnin qәrarı әsasında hazırlandığı hallarda müvafiq bәlәdiyyәyә, digәr hallarda isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edilir.
 • Müfәssәl planlarının hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydaları (bu Mәcәllәnin 35.1-ci maddәsindә әsasәn planlaşdırılacaq әrazinin hüdudlarında qadağaların tәtbiq edilә bilәn әrazi vә yerlәr müәyyәnlәşdirmәklә), habelә hәmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı bu Mәcәllәnin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Müfәssәl plan onun tәsdiq olunduğu gündәn 5 gün müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn elan olunmalıdır. Müfәssәl plan elan olunduğu gündәn qüvvәyә minir.
 • Müfәssәl planlara dәyişiklik edilmәsi bu Mәcәllәnin 34.1-34.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

Maddә 35. Әrazi planlaşdırılmasının sabitliyinin tәmin edilmәsi

 • Müfәssәl planın hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә qәrar qәbul olunduğu hallarda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә nәzәrdә tutulan әrazi planlaşdırılmasının sabitliyini tәmin etmәk mәqsәdilә planlaşdırılacaq әrazidә tikinti obyektinin cari tәmiri vә bәrpası istisna olmaqla, hәr hansı digәr tikinti niyyәtinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı, habelә hәmin әrazidә yerlәşәn torpaq sahәlәrindә onların dәyәrini әhәmiyyәtli şәkildә artıran dәyişikliklәr edilmәsi ilә bağlı qadağalar müәyyәn edә bilәr. Planlaşdırılacaq әrazinin hüdudlarında qadağaların tәtbiq edilә bilәn әrazi vә yerlәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәsdiq olunmuş qaydada müәyyәn edilir. Hәmin qadağaların müәyyәn olunduğu qәrar qәbul olunduğu vaxtdan 5 gün müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn elan olunmalıdır. Qәrar elan olunduğu gündәn qüvvәyә minir.
 • Bu Mәcәllәnin 35.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qadağalar barәdә qәrar uzadıla vә ya tәkrar qәbul edilә bilmәz. Hәmin qәrar aşağıdakı hallarda qüvvәdәn düşmüş sayılır:
 • qәrarın qәbulundan әn geci 3 il keçdikdә;
 • qәrarın qәbulunu zәruri edәn şәrtlәr aradan qalxdıqda;
 • yeni müfәssәl plan qüvvәyә mindikdә.
 • Qadağalar haqqında qәrarın qüvvәdәn düşmәsi barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn mәlumat verilmәlidir.

Maddә 36. Әrazi planlaşdırılması ilә bağlı torpaq vә ya başqa daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt vә digәr әşya hüquqlarına dair mübahisәlәrin hәlli qaydası

Әrazi planlaşdırılması ilә bağlı torpaq vә ya başqa daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt vә digәr әşya hüquqlarına dair mübahisәlәr Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsinә, Azәrbaycan Respublikasının Torpaq Mәcәllәsinә, «Әrazi quruluşu vә

inzibati әrazi bölgüsü haqqında», «İnzibati icraat haqqında», «Torpaqların dövlәt ehtiyacları üçün alınması haqqında» Azәrbaycan Respublikası qanunlarına uyğun olaraq hәll edilir.

Maddә 37. Torpaqların icarәyә vә ya istifadәyә verilmәsi

Dövlәt vә ya bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan vә tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılmış torpaqlara Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәnin tikintiyә vәrәsәlik hüququ ilә bağlı müddәaları tәtbiq olunur.

Maddә 38. Kompensasiya

Müfәssәl planda torpaqların alınması «Torpaqların dövlәt ehtiyacları üçün alınması haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallar üçün nәzәrdә tutulduqda, kompensasiya müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn «Torpaqların dövlәt ehtiyacları üçün alınması haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunmuş qaydada hesablanan mәblәğdә ödәnilir.

7- ci fәsil. Şәhәrsalma mәqsәdilә abadlaşdırma tәdbirlәri

Maddә 39. Abadlaşdırma tәdbirlәri

Abadlaşdırma tәdbirlәri müәyyәn әrazidә sağlam yaşayış, iş vә istirahәt şәraitinin yaradılması, hәmin әrazidә yaşayan vә ya işlәyәn insanların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, müvafiq әrazinin vә hәmin әrazidә yerlәşәn tikinti obyektlәrinin vә onların ayrı-ayrı hissәlәrinin fasadlarının zahiri görkәminin yaxşılaşdırılması, habelә bununla bağlı mövcud şәraitin daha da yaxşılaşdırılması mәqsәdi daşıyan tәdbirlәr mәcmusudur.

Maddә 40. Abadlaşdırma tәdbirlәrindә maraqlı şәxslәrin iştirakı

Abadlaşdırma tәdbirlәri әvvәlcәdәn mülkiyyәtçilәr vә digәr maraqlı şәxslәrlә müzakirә edilmәlidir. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyәlәr abadlaşdırmada könüllü olaraq iştirak edәn maraqlı şәxslәrә lazımi mәslәhәtlәr verir. Dövlәt vә ya bәlәdiyyә abadlaşdırmada könüllü olaraq iştirak edәn maraqlı şәxslәri hәvәslәndirә bilәr.

Maddә 41. Mәlumat vermәk vәzifәsi

Mülkiyyәtçilәr vә digәr maraqlı şәxslәr, habelә onların müvәkkil etdiyi şәxslәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanına vә ya bәlәdiyyәyә müvafiq әrazinin abadlaşdırılmasına ehtiyacın qiymәtlәndirilmәsi vә ya hәyata keçirilmәsi ilә bağlı zәruri faktlar barәdә mәlumat vermәk öhdәliyi daşıyırlar.

Maddә 42. Abadlaşdırma üçün hazırlıq işlәri

 • Abadlaşdırma üçün hazırlıq işlәri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn görülür. Hazırlıq işlәrinә aşağıdakılar daxildir:
 • hazırlıq xarakterli tәdqiqatların aparılması;
 • abadlaşdırılmalı әrazinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
 • abadlaşdırma tәdbirlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
 • abadlaşdırma tәdbirlәrinin hәcmi vә müddәtinin müәyyәn edilmәsi;
 • nәzәrdә tutulan abadlaşdırmanın müzakirәsi;
 • abadlaşdırma planı.
 • Abadlaşdırılmalı әrazi müәyyәnlәşdirilmәzdәn әvvәl hazırlıq işlәri qismindә nizamasalma vә tikinti ilә bağlı ayrı-ayrı tәdbirlәr hәyata keçirilir.

Maddә 43. Abadlaşdırma barәdә qәrar

 • Abadlaşdırma tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәli olduğu hәr hansı әrazi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya müvafiq bәlәdiyyә tәrәfindәn abadlaşdırılmalı әrazi qismindә müәyyәnlәşdirilir. Abadlaşdırılmalı әrazi bu Mәcәllәnin 39-cu maddәsindә nәzәrdә tutulan abadlaşdırma tәdbirlәrinin mümkün qәdәr daha sәmәrәli yerinә yetirilmәsi baxımından müәyyәn edilmәlidir. Abadlaşdırılmalı әrazi hüdudlarında abadlaşdırma tәdbirlәrinin toxunmadığı ayrı-ayrı torpaq sahәlәri müәyyәn edilir.
 • Abadlaşdırılmalı әrazinin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya müvafiq bәlәdiyyә tәrәfindәn abadlaşdırma barәdә qәrar qәbul edilir. Qәrarda hәmçinin abadlaşdırılmalı әrazinin hüdudları, yerinә yetirilmәsi nәzәrdә tutulmuş abadlaşdırma tәdbirlәri, onların hәcmi vә yerinә yetirilmәsi müddәti göstәrilmәlidir.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya müvafiq bәlәdiyyә tәrәfindәn abadlaşdırılmalı әrazinin müәyyәnlәşdirilmәsini әsaslandıran hesabat hazırlanmalıdır.

Maddә 44. Abadlaşdırma barәdә qәrarın tәsdiq vә elan edilmәsi

 • Abadlaşdırma barәdә qәrar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilmәlidir.
 • Abadlaşdırma tәdbirlәrinin proqnozlaşdırıla bilәn müddәt әrzindә hәyata keçirilmәsinin mümkün olmayacağını güman etmәyә әsas verәn halların mövcud olduğu hallarda abadlaşdırma barәdә qәrarın tәsdiqindәn imtina olunmalıdır.
 • Abadlaşdırma barәdә qәrar tәsdiq edildiyi gündәn 10 gün müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn elan olunmalıdır.

Maddә 45. Abadlaşdırma tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi

Bu fәsildә nәzәrdә tutulan abadlaşdırma tәdbirlәri dövlәt vә bәlәdiyyә vәsaiti, habelә abadlaşdırılmalı әrazidә mülkiyyәtçilәrin vә digәr maraqlı şәxslәrin ianә etdiklәri vәsait hesabına maliyyәlәşdirilir.

Maddә 46. Abadlaşdırma tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinin nәticәlәri barәdә hesabat

Abadlaşdırma barәdә bu Mәcәllәnin 43.2-ci maddәsinә uyğun olaraq qәbul edilmiş qәrarda nәzәrdә tutulmuş abadlaşdırma tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsinin nәticәlәri barәdә hesabat bu tәdbirlәr başa çatdıqdan sonra 1 ay müddәtindә abadlaşdırma barәdә qәrar qәbul etmiş orqanın rәsmi internet saytında dәrc edilir.

III  bölmә. Tikinti fәaliyyәti

8- ci fәsil. Tikinti fәaliyyәtinin subyektlәri

Maddә 47. Tikinti obyektinin sifarişçisi

 • Bu Mәcәllәnin 79.2-ci vә 80-ci maddәlәrinә әsasәn barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu tikinti obyektlәri, habelә reklam qurğuları istisna olmaqla sifarişçi tikinti obyekti üzrә layihәçini vә podratçını müәyyәnlәşdirir.
 • Bu Mәcәllәnin 47.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, müvafiq kadr potensialının olduğu vә maddi-texniki bazasının imkan verdiyi hallarda sifarişçi layihәçinin vә (vә ya) podratçının funksiyalarını tam vә ya qismәn öz üzәrinә götürә bilәr.
 • Dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn tikintilәr üzrә sifarişçinin funksiyaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tapşırığı ilә dövlәt orqanlarına vә ya müәssisәlәrinә hәvalә edilir.
 • Sifarişçi:
 • müvafiq tikinti sahәsinin, habelә tikintinin mәnfi tәsir göstәrә bilәcәyi qonşu sahәlәrin, tikililәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә nәzәrdә tutulmuş qaydada tәdqiqini tәmin edir;
 • tikinti layihәsinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun hazırlanmasını, layihәdә dәyişikliklәrin edilmәsini, razılaşdırılmasını vә tәsdiqlәnmәsini tәmin edir;
 • bu Mәcәllәnin 47.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tikintilәrin texniki- iqtisadi әsaslandırma (vә smeta) sәnәdlәrinin hazırlanmasını vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә vә (vә ya) әlaqәdar qurumlarla razılaşdırılmasını tәmin edir;
 • bu Mәcәllәnin 47.3-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tikintilәrin isә hәm dә texniki-iqtisadi әsaslandırma vә smeta sәnәdlәrinin ekspertizadan keçirilmәsini tәmin edir;
 • müvafiq icra hakimiyyәti orqanından (reklam qurğularının tikintisi zamanı isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurumdan) tikintiyә icazә alır;
 • tikintiyә texniki vә müәllif nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin edir, tikinti obyektinin (reklam qurğuları istisna olmaqla) tikintisi başa çatdıqdan sonra onun istismarına icazә ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanına, reklam qurğusunun tikintisi başa çatdıqdan sonra onun istismarına icazә ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı quruma müraciәt edir. (10)

Maddә 48. Tikintinin layihәçisi

 • Tikintisinә icazә tәlәb olunan tikinti obyektlәrinin, habelә mәlumatlandırma icraatı qaydasında tikilmәsi nәzәrdә tutulan yaşayış evlәrinin layihәlәri layihәçi tәrәfindәn hazırlanır. Yalnız Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş vә layihәlәndirmә

fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) almış hüquqi vә ya fiziki şәxslәr layihәçi ola bilәrlәr.

 • Layihәçi sifarişçi ilә bağladığı müqavilәyә vә sifarişçinin layihә tapşırığına uyğun fәaliyyәt göstәrir.
 • Layihәçi:
 • tikinti layihәsinin rәhbәrini (baş memarını vә ya baş mühәndisini) tәyin edir vә bu barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verir;
 • tikinti layihәsinin bu Mәcәllәnin, şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun hazırlanmasını tәmin edir vә buna görә cavabdehlik daşıyır;
 • sifarişçinin, müvafiq icra hakimiyyәti orqanının vә texniki şәrtlәri müәyyәn edәn әlaqәdar qurumlarla şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun iradları әsasında layihәdә müvafiq dәyişikliklәrin aparılmasını tәmin edir vә dәyişdirilmiş layihәni müәyyәnlәşdirilmiş qaydada razılaşdırır;
 • ekspertiza müәssisәlәrinin iradları әsasında tikinti layihәsindә müvafiq dәyişikliklәr edir;
 • tikintinin vә tikinti-quraşdırma işlәrinin layihәyә uyğun aparılmasına müәllif nәzarәtini hәyata keçirir, aşkar edilmiş qüsurlar vә pozuntular barәdә sifarişçiyә vә podratçıya mәlumat verir. Qüsurların vә pozuntuların qısa müddәtdә aradan qaldırılması üçün sifarişçi vә ya podratçı tәrәfindәn müvafiq tәdbirlәr görülmәdikdә, bu barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanını mәlumatlandırır;
 • tikinti obyektinin istismara verilmәsindә iştirak edir.

Maddә 49. Tikintinin podratçısı

 • Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş vә tikinti fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) almış hüquqi vә ya fiziki şәxslәr podratçı ola bilәrlәr. Podratçı qanunvericiliyә vә tikintinin sifarişçisi ilә bağladığı müqavilәyә uyğun fәaliyyәt göstәrir. Podratçı tikinti ilә bağlı işlәrin yerinә yetirilmәsinә subpodratçı cәlb edә bilәr.
 • Podratçı:
 • tikintinin rәhbәrini tәyin edir, tikinti layihәsi әsasında tikinti işlәrinin yerinә yetirilmәsi layihәsini hazırlayır;
 • tikintinin vә tikinti-quraşdırma işlәrinin layihәyә uyğun olaraq, şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl edilmәklә hәyata keçirilmәsini tәmin edir vә buna görә cavabdehlik daşıyır;
 • tikintiyә daxili әmәliyyat nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin edir;
 • tikinti meydançasında yanğın tәhlükәsizliyini, tәhlükәsiz әmәk vә zәruri sanitariya-gigiyena şәraitini, tikinti meydançasında vә bitişik әrazilәrdә әtraf mühitin mühafizәsini, tikinti meydançasının bilavasitә yaxınlığında yaşayan, istirahәt edәn vә ya hәrәkәt edәn insanların tikinti işlәri ilә bağlı yarana bilәn tәhlükәlәrdәn müdafiәsini tәmin edir;
 • tikinti müddәtindә tikinti meydançasının mühafizәsini tәşkil edir, tikinti texnikasının vә mexanizmlәrinin tәhlükәsiz istismarını tәmin edir;
 • dövlәt nәzarәtinin, texniki nәzarәtin vә müәllif nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı tikintidә aşkar olunmuş qüsurları vә pozuntuları aradan qaldırır;
 • tikinti işlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş müvafiq sәnәdlәri tәrtib edir;
 • sәs-küyün, vibrasiyanın, hava çirklәnmәsinin vә digәr tәsirlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәnlәşdirilmiş hәddin keçmәmәsini tәmin edir;
 • tikinti meydançasında vә bitişik әrazilәrdә tikinti ilә әlaqәdar xәsarәt alanlara ilkin tibbi yardım göstәrilmәsini tәmin edir;
 • qәzaların qarşısının alınması üçün tәlәb olunan tәdbirlәri görür;
 • qәza haqqında müvafiq icra hakimiyyәti orqanına, sifarişçiyә vә layihәçiyә dәrhal mәlumat verir vә qәzanın sәbәblәrinin araşdırılması mәqsәdilә qәza әrazisinin mühafizәsini tәmin edir.

Maddә 50. Tikinti fәaliyyәtindә xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәrin iştirakı

Xarici fiziki vә ya hüquqi şәxslәr bu Mәcәllәyә uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tikinti fәaliyyәti ilә mәşğul ola bilәrlәr.

9- cu fәsil. Tikinti fәaliyyәtinin peşә sahәlәri

Maddә 51. Tikinti fәaliyyәtinin peşә sahәlәri

Tikinti fәaliyyәtinin mühәndis-axtarış, layihәlәndirmә, tikinti-quraşdırma, mexaniklәşdirmә vә nәqletmә, tikinti materiallarının istehsalı vә tikinti layihәlәrinin ekspertizası kimi peşә sahәlәri ilә bağlı xüsusi tәlәblәr bu Mәcәllәnin 15.1.3-1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş şәhәrsalma vә tikintiyә dair texniki normativ hüquqi aktlar әsasında müәyyәnlәşdirilir. (9)

Maddә 52. Peşәkarlığın sertifikatlaşdırılması

 • Bu Mәcәllәnin 51-ci maddәsindә sadalanan peşә sahәlәrinә rәhbәrliyi vә hәmin peşә sahәlәrinә aid işlәri müvafiq peşәkarlıq sertifikatı almış şәxslәr hәyata keçirirlәr.
 • Peşәkarlıq sertifikatı şәxsin peşәkarlıq sәviyyәsinin müvafiq standartda, texniki reqlamentdә vә digәr normativ hüquqi aktda müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğunluğunu tәsbit edәn sәnәddir.
 • Peşәkarlıq sertifikatları «Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi sahәsindә akkreditasiya haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, uyğunluğu qiymәtlәndirәn qurumlar tәrәfindәn verilir. (8, 9)

Maddә 53. Peşәkarlıq reyestri

 • Peşәkarlıq sertifikatı almış şәxslәrin peşә fәaliyyәtinә dair mәlumatlar müvafiq sertifikatın verildiyi gündәn 3 iş günü müddәtindә vahid informasiya tәminatı sisteminin tәrkib hissәsi olan peşәkarlıq reyestrinә daxil edilir.
 • Peşәkarlıq reyestri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn bu Mәcәllәnin 51-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş peşә sahәlәri üzrә aparılır.
 • Peşәkarlıq reyestrinin mәlumatları ictimaiyyәt üçün açıqdır vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının rәsmi internet sәhifәsindә dәrc edilir. Reyestrin mәlumatları informasiya xarakteri daşıyır.

10- cu fәsil. Tikinti materialları vә mәmulatı

Maddә 54. Tikinti materiallarına vә mәmulatına dair tәlәblәr

 • Tikinti materialları vә mәmulatı tikintinin texniki-iqtisadi әsaslandırılmasına vә layihә qәrarlarının tәlәblәrinә, tikinti işlәrinin tәyinatına vә xüsusiyyәtlәrinә uyğun seçilir.
 • Tikinti materiallarının vә mәmulatının uyğunluq sertifikatı olmalıdır. Tikintidә yalnız sertifikatlaşdırılmış vә yanğın tәhlükәsizliyinә dair qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun tikinti materiallarından vә mәmulatından istifadә edilmәlidir.
 • Tikintinin layihә sәnәdlәrindә tikintidә istifadә edilәcәk tikinti materiallarının vә mәmulatının spesifikasiyası (tәsnifatı vә xarakteristikası) göstәrilmәlidir.
 • Tikinti materiallarının vә mәmulatının sertifikatlaşdırılmasının mötәbәrliyinә, müvafiq standartda, texniki reqlamentdә vә digәr normativ hüquqi aktda müәyyәn olunmuş tәlәblәrә uyğunluğuna әsaslı şübhәlәr olduğu hallarda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tәlәbinә әsasәn hәmin tikinti materialları vә mәmulatı nümunәlәrinin standartlara uyğunluğu bu Mәcәllәnin 55.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş laboratoriyalar tәrәfindәn yoxlanılır. Yoxlama sifarişçinin vә ya onun tәyin etdiyi texniki nәzarәtçinin bilavasitә iştirakı ilә hәyata keçirilir. Yoxlamanın nәticәlәri barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verilir.
 • Tikinti materialları vә mәmulatı nişanlanmadıqda (uyğunluq nişanı ilә işarәlәnmәdikdә) vә ya qanunsuz nişanlandıqda (uyğunluq nişanı ilә qanunsuz işarәlәndikdә), müvafiq icra hakimiyyәti orqanı hәmin materiallardan vә mәmulatdan istifadәni qadağan edir.
 • Tikinti materiallarının vә mәmulatının keyfiyyәtinә vә tәhlükәsizliyinә dair tәlәblәr qanunvericiliklә, beynәlxalq tәşkilatların vә ya xarici dövlәtlәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olan (tanınmış) müvafiq standartları ilә tәnzimlәnir. (8)

Maddә 55. Tikinti materiallarının vә mәmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması qaydaları vә xәrclәri

 • Tikinti materiallarının vә mәmulatının standartlara uyğunluğunun yoxlanılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Tikinti materiallarının vә mәmulatının sertifikatlaşdırılmasını hәyata keçirәn müәssisәlәrin laboratoriyaları, habelә sınaq laboratoriyaları «Uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi sahәsindә akkreditasiya haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn olunmuş qaydada akkreditasiya olunmalıdır. Akkreditasiya qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Bu Mәcәllәnin 54.2-ci maddәsinә müvafiq olaraq tikinti materiallarının vә mәmulatının standartlara uyğunluğu әsaslı şübhәlәr olduğu hallarda yoxlanılır. Bununla bağlı xәrclәr «Sahibkarlıq sahәsindә aparılan yoxlamaların tәnzimlәnmәsi vә sahibkarların maraqlarının müdafiәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun 26-cı maddәsinә uyğun olaraq ödәnilir. Bu Mәcәllәnin 54.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda şübhәlәr әsassız olduğu tәqdirdә yoxlama xәrclәri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn ödәnilir. (3, 8)

Maddә 56. Tikinti materiallarının vә mәmulatının әvәzlәnmәsi qaydası

Tikinti materiallarının vә mәmulatının uyğun xassәli digәr tikinti materialları vә mәmulatı ilә әvәzlәnmәsi tikintinin layihәçisi vә sifarişçisi ilә razılaşdırılır. Tikinti materiallarının vә mәmulatının fәrqli xassәli materiallarla vә mәmulatla әvәzlәnmәsi üçün tikintiyә icazә vermiş orqanın icazәsi tәlәb olunur.

11- ci fәsil. Tikintiyә dair ümumi tәlәblәr

Maddә 57. Tikinti obyektinә dair tәlәblәr

 • Hәr hansı torpaq sahәsindә tikinti obyektinin, xüsusәn dә binanın tikintisinә yalnız hәmin torpaq sahәsinin avtomobil yoluna çıxışı olduğu hallarda yol verilir.
 • Tikinti obyekti aşağıdakı tәlәblәrә uyğun layihәlәndirilmәli vә tikilmәlidir:
 • yanğın tәhlükәsizliyi baxımından etibarlı vә yanğına qarşı davamlı olmalıdır;
 • sanitariya-gigiyena norma vә qaydalarına uyğun olmalı, sağlam vә tәhlükәsiz yaşayış mühitinin formalaşdırılmasına xidmәt etmәlidir;
 • istismar zamanı tәhlükәsizlik baxımından etibarlı olmalı, istifadәçilәr üçün arzuolunmaz risklәrin meydana çıxmasına vә ya bәdbәxt hadisәlәrә (yıxılmaya, sürüşmәyә, yanmaya, elektrik cәrәyanının vurmasına vә sairәyә) zәmin yaratmamalıdır;
 • sәs-küyün vә vibrasiya tәsirlәrinin insan sağlamlığına tәhlükә törәtmәyәn hәddi keçmәmәsini tәmin etmәlidir;
 • istilik tәchizatı, havalandırma, tәbii vә süni işıqlandırma, akustika (sәs izolyasiyası vә otaqların akustikası) tәlәblәrinә uyğun olmalıdır;
 • enerji resurslarına qәnaәt edilmәsi vә enerji sәmәrәliliyi ilә bağlı tәlәblәrә uyğun olmalıdır;
 • әlillәrin vә hәrәkәt imkanları mәhdud digәr şәxslәrin tikinti obyektindәn istifadәsi ilә bağlı zәruri infrastruktura malik olmalıdır (xüsusәn dә ümumi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәri);
 • tikintinin layihә sәnәdlәrindә layihәdәn әvvәlki vә sonrakı dövrlәrdә әrazidәki yaşıllıqların vәziyyәtini göstәrәn mәlumatlar tam vә dürüst әks edilmәli, yaşıllıqların salınması mütlәq hәmin yaşayış mәntәqәsinin yaşıllıqla tәmin edilmәsi normasına uyğun olmalıdır.
 • Bu Mәcәllәnin 57.2.5-57.2.6-cı maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tәlәblәrlә bağlı qaydalar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Müharibә şәraitindә, hәrbi vә ya fövqәladә vәziyyәtlәrdә, digәr fövqәladә hallarda әhalinin hәyat vә sağlamlığının qorunmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә tikinti obyektlәrinin layihәlәndirilmәsi vә tikintisi zamanı mülki müdafiә ilә bağlı tәlәblәrә әmәl olunması zәruridir. Mülki müdafiә ilә bağlı tәlәblәr, elәcә dә bu tәlәblәrin şamil olunduğu tikinti obyektlәri «Mülki müdafiә haqqında», «Hәrbi vәziyyәt haqqında»,

«Müdafiә haqqında», «Azәrbaycan Respublikasında sәfәrbәrlik hazırlığı vә sәfәrbәrlik haqqında» Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәn olunur. (6)

Maddә 58. Mühәndis-axtarış işlәri

 • Tikintisinә icazә tәlәb olunan obyektlәrin tikinti layihәlәrinin hazırlanması vә tikintisinin hәyata keçirilmәsi, elәcә dә hәmin tikinti obyektlәrinin yerlәşәcәyi torpaq sahәlәrinin planlaşdırılması üçün zәruri ilkin mәlumatlar әldә etmәk mәqsәdi ilә mühәndis-axtarış işlәri yerinә yetirilir.
 • Mühәndis-axtarış işlәri şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun yerinә yetirilir. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri hәmin axtarış işlәrinin başa çatdığı vaxtdan 10 gün müddәtindә sifarişçiyә vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edilir.
 • Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri vahid informasiya tәminatı sisteminin tәrkib hissәsi olan Dövlәt mәlumat fondunda saxlanılır. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinin saxlanılması üçün azı 99 il müddәt müәyyәn edilir.
 • Mühәndis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Mühәndis-axtarış işlәri qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada xüsusi razılıq (lisenziya) almış şәxslәr tәrәfindәn yerinә yetirilir.

Maddә 59. Tikinti obyektinin sahәsinin vә hәcminin hesablanması qaydaları

 • Tikinti obyektinin sahәsinin vә hәcminin hesablanması qaydaları bu maddәnin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Yaşayış binalarında mәnzillәrin ümumi sahәsi otaqların, yerlәşgәlәrin (sanitar qovşağı, mәtbәx, dәhliz, yığnaq yeri), habelә lociyaların, eyvanların, şüşәbәndlәrin vә terrasların sahәsi dә daxil olmaqla hesablanır.
 • Yaşayış binalarında mәnzillәrin ümumi sahәsi bayır vә ara divarlarının, habelә mәhәccәrlәrin yerlәşdiyi sahәlәr nәzәrә alınmadan hesablanır. Sobanın (buxarının) yerlәşdiyi sahә dә mәnzilin ümumi sahәsinә aid edilmir.
 • Yaşayış binalarında mәnzillәrin döşәmәdәn tavana qәdәr hündürlüyü 2,7 metrdәn az olmamalıdır.
 • Mansarda mәrtәbәlәrinin bayır divarlar boyunca hündürlüyü 1,6 metrdәn, yüksәk hissәsindә hündürlüyü 2,7 metrdәn az olmamalıdır.

Maddә 60. Yanğın tәhlükәsizliyinә dair ümumi tәlәblәr

 • Bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi vә tikintisi zamanı tikinti әrazisinin baş planı, memarlıq-planlaşdırma vә konstruksiya bölmәlәri, mühәndis-kommunikasiya tәminatı vә inşaat materialları ilә bağlı yanğın tәhlükәsizliyinә dair ümumi tәlәblәr bu Mәcәllәnin 15.1.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş şәhәrsalma vә tikintiyә dair texniki normativ hüquqi aktlar әsasında müәyyәn edilir.
 • Odadavamlı divarlar yanğının yayılmasının qarşısını almağın zәruri olduğu vә bunu başqa şәkildә tәmin etmәyin mümkün olmadığı hallarda, xüsusәn bitişik vә ya qonşu binalar arasında mәsafәnin az olduğu hallarda vә ya yanğın ehtimalının yüksәk olduğu qurğularda inşa edilir. (9)

Maddә 61. Dam örtüklәri

 • Dam örtüklәri atmosfer tәsirlәrinә qarşı dayanıqlı vә yanğından mühafizә qaydaları ilә nәzәrdә tutulmuş hallarda odadavamlı olmalıdır.
 • Şüşә dam örtüklәri vә ya işıq keçirәn başqa dam örtüklәri, dam örtüklәrindәki pәncәrәlәr vә şüşәlәnmiş hissәlәr yanğın baş verәcәyi tәqdirdә onun binanın digәr hissәlәrinә vә ya qonşu sahәlәrә yayılmasının qarşısını almaq baxımından şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olmalıdır.
 • Sәkilәrin, ictimai istifadәdә olan digәr әrazilәrin vә ya giriş-çıxış yollarının üzәrinә çıxan dam örtüklәrindә hәrәkәt tәhlükәsizliyinin tәlәb etdiyi hallarda, qarın vә buzun düşmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә mühafizә tәdbirlәri nәzәrdә tutulmalıdır.
 • Dam örtüyündә tәmir-tikinti işlәri aparılarkәn şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş xüsusi tәhlükәsizlik tәdbirlәri görülmәlidir.

Maddә 62. Pillәkәnlәr, pillәkәn qәfәslәri, alaqapı çıxış vә girişlәri, dәhlizlәr, keçidlәr, rampalar vә liftlәr

 • Pillәkәnlәr, pillәkәn qәfәslәri, alaqapı çıxış vә girişlәri, dәhlizlәr, açıq keçidlәr, rampalar vә liftlәr hәrәkәt üçün rahat vә tәhlükәsiz olmalıdır. Hәmin elementlәr ehtimal edilәn hәrәkәt sıxlığı üçün yetәrli miqdarda quraşdırılmalı vә tәxliyә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün әlverişli olmalıdır.
 • Yaşayış binalarının hәr mәrtәbәsinә azı bir, digәr ictimai binaların hәr mәrtәbәsinә isә iki pillәkәn (mәcburi pillәkәn) vasitәsilә giriş nәzәrdә tutulmalıdır. Mәcburi pillәkәnlәrin әvәzindә siyirtmә (açılıb bağlanan) pillәkәnlәrin vә ya eskalatorların istifadәsinә yol verilmir. Hәmin pillәkәnlәrin әvәzindә rampalar istifadә oluna bilәr.
 • Bu Mәcәllәnin 62.2-ci maddәsindә göstәrilәn mәcburi pillәkәn birbaşa pillәkәn qәfәsindә nәzәrdә tutulmalıdır. Bu tәlәb üç mәrtәbәyәdәk yaşayış evlәrinә vә iki sәviyyәli mәnzillәrә, iki mәrtәbәdәn vә iki mәnzildәn ibarәt yaşayış binalarına, kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatı tәyinatlı binalara şamil olunmur.
 • Birinci mәrtәbәsinin döşәmәsindәn sonuncu mәrtәbәsinin döşәmәsinә qәdәr hündürlüyü 11,2 metrdәn çox olan yaşayış binalarında hәmçinin liftlәr quraşdırılır. Liftlәr tәhlükәsizlik tәdbirlәrinә әmәl edilmәklә quraşdırılmalı vә istifadә zamanı tәhlükә yaranmasının qarşısını alan keyfiyyәtә malik olmalıdır. Liftlәrin yerlәşdiyi obyektlәrin sahiblәri bu qurğuları saz vәziyyәtdә saxlamağa borcludurlar.

Maddә 63. Tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı

 • Tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı hәmin obyektlәrin tәyinatına uyğun istismarı üçün yetәrli olmalı vә istifadә zamanı tәhlükәsizlik tәlәblәrinә cavab vermәlidir. Tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunur.
 • Mühәndis-kommunikasiya tәminatı komponentlәrinin tikinti obyektinin әsas fasadlarında, dam örtüklәrindә vә sair fәza görünüşü sahәlәrindә yerlәşdirilmәsi qadağandır. Göstәrilәn yerlәrdә hәmin komponentlәr tikinti obyektlәrinin mühәndis- kommunikasiya tәminatı qaydalarında nәzәrdә tutulmuş hallarda vә qaydada binanın memarlıq üslubuna uyğun yerlәşdirilmәli vә ya gizlәdilmәlidir.

Maddә 64. Tikinti obyektlәrinin tәhlükәsiz istismarı ilә bağlı tәlәblәr

 • Tikinti obyektinin tәhlükәsiz istismarını tәmin etmәk üçün obyektin layihәlәndirilmәsi mәrhәlәsindә aşağıdakılar nәzәrә alınmalıdır:
 • tikinti obyektinin tәyinatına görә istismar şәraiti;
 • әtraf mühitin tikinti obyektinә ehtimal olunan tәsiri;
 • tikintidә istifadә olunması nәzәrdә tutulan tikinti materiallarının xassәlәri, tikinti materiallarının xassәlәrinin dәyişmә ehtimalı vә onların tәbiәtin zәrәrli tәsirlәrindәn mühafizәsinin mümkünlüyü.
 • Layihәlәndirmә zamanı dinamik yüklәri vә ya tәsirlәri qәbul edәn konstruksiyalarda xüsusi mühafizә tәdbirlәri (rәqs söndürücülәri, vibroizolyasiya, qoruyucu konstruksiyaların perforasiyası vә sairә) nәzәrdә tutulmalıdır. Dinamik yüklәrin tәsirinә mәruz qalan konstruktiv elementlәr onların dayanıqlığı vә möhkәmliyi ilә bağlı hesabatların nәticәlәri nәzәrә alınmaqla layihәlәndirilmәlidir.

Maddә 65. Texniki avadanlıqların vә cihazların quraşdırılmasına vә istismarına dair tәlәblәr

 • Texniki avadanlıq vә cihazlar insan sağlamlığının, әtraf mühitin qorunması vә tәhlükәsizlik tәlәblәrinә әmәl edilmәk şәrti ilә quraşdırılmalı vә istismar edilmәlidir.
 • Texniki avadanlıqlar vә cihazlar saz vәziyyәtdә saxlanılmalıdır. Hәmin avadanlıqlara vә cihazlara ixtisaslı işçi heyәt tәrәfindәn xidmәt göstәrilmәlidir.
 • Hәr hansı texniki avadanlıq vә cihaz bina vә ya qurğunun tәhlükәsiz istismarına mane olduqda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәhlükәsiz istismara mane olan halların dәrhal aradan qaldırılmasını avadanlıq vә qurğuların sahibindәn tәlәb edir.

Maddә 66. Tikilib abadlaşdırılmış (tikintinin başa çatdığı, tikililәrlә dolmuş) әrazilәrdә

tikintinin aparılması

 • Tikilib abadlaşdırılmış әrazilәrdә tikintinin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulduğu hallarda sifarişçi, layihәçi vә podratçı bitişik vә qonşu obyektlәrdә, habelә hәmin obyektlәrin elementlәrindә deformasiya vә zәdәlәnmәnin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tәdbirlәr görmәli vә hәmin obyektlәrin normal fәaliyyәt rejimini tәmin etmәlidirlәr.
 • Tikilib abadlaşdırılmış әrazilәrdә tikintinin aparılması üçün mühәndis-axtarış işlәri yerinә yetirilәrkәn bitişik (yanaşı) vә qonşu binaların yükdaşıyan konstruksiyaları әtraflı öyrәnilmәli, planlaşdırılan tikintinin mövcud obyektlәrә potensial tәsiri qiymәtlәndirilmәli vә sәnәdlәşdirilmәlidir.
 • Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinә әsasәn tikinti zamanı bitişik vә qonşu obyektlәrin texniki vәziyyәtinә daimi müşahidә ilә bağlı tәdbirlәr tikinti layihәsindә nәzәrdә tutulmalıdır. Deformasiya (zәdәlәnmә) aşkar edildikdә, podratçı tikinti işlәrini dәrhal dayandıraraq, bu barәdә sifarişçiyә, layihәçiyә vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat vermәlidir.

12- ci fәsil. Tikintidә tәhlükәsizlik

Maddә 67. Tikinti obyektinin tәbii vә texnogen xarakterli tәsirlәrdәn mühafizәsi

 • Tikintiyә dair tәhlükәsizlik tәlәblәri, elәcә dә tikinti obyektinin tәbiәtin zәrәrli tәsirlәrindәn vә texnogen xarakterli tәsirlәrdәn mühafizәsi tәlәblәri bu Mәcәllә ilә vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilir.
 • Tikinti obyektlәrinin tәbiәtin zәrәrli tәsirlәrindәn vә texnogen xarakterli tәsirlәrdәn mühafizәsi haqqında müddәalar tikinti layihәsindә nәzәrdә tutulmalıdır.
 • Tikinti obyektlәrinin seysmiklik dәrәcәsi seysmik rayonlaşdırma (zonalaşdırma) vә mikrorayonlaşdırma xәritәlәri әsasında tikintinin layihәlәndirilmәsi zamanı müәyyәn edilir. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri ilә bağlı müvafiq sәnәdlәr olmadan tikinti obyektinin layihәlәndirilmәsinә yol verilmir.
 • Tәhlükә potensiallı tәbiәt vә texnogen xarakterli hadisәlәrin baş vermә ehtimalının yüksәk olduğu zonalarda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn mühafizә tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsi müәyyәn edilir. Bu tәdbirlәrin növlәri vә onların tәtbiqi hallarını müvafiq icra hakimiyyәti orqanı müәyyәn edir.

Maddә 68. Tikinti fәaliyyәtinin әtraf mühitin mühafizәsi tәlәblәrinә uyğun hәyata keçirilmәsi

 • Tikinti işlәri әtraf mühitin mühafizәsi, ekoloji tәhlükәsizlik vә sanitariya-gigiyena, habelә yaşayış mәntәqәlәrinin yaşıllıqla tәmin edilmәsi normalarına uyğun olaraq hәyata keçirilmәlidir.
 • Yaşayış mәntәqәlәrinin yaşıllıqla tәmin edilmәsi normaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (6)

13- cü fәsil. Tikinti obyektlәri arasında mәsafәlәr vә qonşuluq hüququ

Maddә 69. Yaşayış mәntәqәlәrindә yanaşı sahәlәrdә tikinti aparılmasının әsas şәrtlәri

 • Binaların xarici divarlarının önündә ara mәsafәsi sahәlәri nәzәrdә tutulmalıdır. Hәmin sahәlәrin üzәrindә yerüstü tikinti obyektlәrinin inşasına yol verilmir. Aşağıdakı şәrtlәrin mövcud olduğu hallarda torpaq sahәlәrinin sәrhәdlәrindәki xarici divarların önündә ara mәsafәsi sahәsinin saxlanılması zәruri deyil:
 • tikinti obyektinin torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsi müfәssәl planda nәzәrdә tutulduqda (mövcud tikintinin ara mәsafәsi sahәsinin saxlanılmasını tәlәb etdiyi hallar istisna olmaqla);
 • tikinti obyektinin torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsinә yol verilmәsi müfәssәl planda nәzәrdә tutulduqda vә qonşu torpaq sahәsindә dә tikintinin müvafiq torpaq sahәsinin sәrhәdindә tikilmәsi şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәri baxımından mümkündürsә.
 • Ara mәsafәsi hәr torpaq sahәsinin öz üzәrindә olmalıdır. Nәqliyyat yollarında, ümumi istifadәdә olan yaşıllıqlarda vә su sahәlәrindә dә ara mәsafәlәrinin olmasına yol verilir. Hәr iki tәrәfdәn becәrilә bilәn torpaq sahәlәrindә isә ara mәsafәlәri yalnız hәmin torpaq sahәlәrinin ortasına qәdәr nәzәrdә tutulur.
 • Ara mәsafәsi sahәlәrinin kәsişmәsinә yol verilmir. Bu qayda, biri-birinә münasibәtdә 75 dәrәcәdәn çox bucaq altında yerlәşәn xarici divarlar arasındakı mәsafәlәrә şamil olunmur.
 • Ara mәsafәsi divarın hündürlüyünә әsasәn müәyyәn edilir. Divarla yerin üst sәthinin kәsişmә nöqtәsindәn divarın sonuna qәdәr olan şaquli mәsafә divarın hündürlüyünü, binanın xarici divarının sәthindәn hәmin binanın yerlәşdiyi torpaq sahәsinin sәrhәdinә qәdәr olan mәsafә isә ara mәsafәsini tәşkil edir.
 • Ara mәsafәsi aşağıdakı qaydada müәyyәn edilir:
 • divar hündürlüyünün 0,6 hissәsi;
 • kәnd әrazilәrindә vә xüsusi yaşayış әrazilәrindә (hәrbi şәhәrciklәr, tәlәbә şәhәrciklәri, müvәqqәti mәskunlaşma әrazilәri) divar hündürlüyünün 0,4 hissәsi;

69.5.2-1. bu Mәcәllәnin 80-ci maddәsinә әsasәn barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq edilәn yaşayış evlәrinә münasibәtdә — divar hündürlüyünün 0,3 hissәsi;

 • yalnız sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәrdә vә sәnaye әrazilәrindә divar hündürlüyünün 0,25 hissәsi.
 • Divarlarının hündürlüyü 1 metrdәn çox olmayan tikililәrin vә ya tikili hissәlәrinin xarici divarlarının önündә ara mәsafәsi sahәlәrinin saxlanılması zәruri deyil. Bundan әlavә, divarlarının hündürlüyü 3 metrdәn, sahәsi 25 kvadratmetrdәn çox olmayan vә yalnız qarajlardan vә ya yanaşı otaqlardan ibarәt olan, yerli tәchizat mәqsәdlәrinә xidmәt edәn vә ya ictimai nәqliyyat әrazilәrindә yerlәşәn binaların, yaxud bina hissәlәrinin önündә ara mәsafәsi sahәsinin saxlanılması da zәruri deyil.
 • Tikinti obyektinin layihәlәndirilmәsi zamanı aşağıdakılar nәzәrә alınmalıdır:
 • mövcud tikililәrlә hәmsәrhәd torpaqlarda inşası planlaşdırılan tikinti obyektlәrinin xarici divarları vә hissәlәri arasında, obyektlәrin tәyinatından asılı olaraq, şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilmiş ara mәsafәlәrin saxlanılması;
 • torpaqlardan sәmәrәli istifadә mәqsәdilә layihә sәnәdlәrinә uyğun olaraq obyektlәrin birlәşdirilmәsinin mümkünlüyü;
 • layihәçilәrin tәklifi nәzәrә alınmaqla, qarşılıqlı razılaşma әsasında yanaşı sәrhәddә obyektlәrin tikintisinin iki paralel vә qapalı (boşluqları olmayan) divar vә ya ortaq divar vasitәsilә hәyata keçirilmәsinin mümkünlüyü;
 • yeni tikilәcәk obyektlәrin divarının qarşılıqlı razılaşma әsasında yanaşı sәrhәddә mövcud olan binanın divarına birlәşdirilmәsinin mümkünlüyü.
 • Ara mәsafәsi ilә bağlı müfәssәl qaydalar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (1, 7)

Maddә 70. Yanaşı sahәlәrdә obyektlәrin yerlәşdirilmәsi

 • Tikilib abadlaşdırılmış vә bәrpa olunan әrazilәrdә bu Mәcәllәnin 69.4-cü maddәsindә müәyyәn olunmuş mәsafә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla azaldıla bilәr. Bu zaman tikintinin yanğın tәhlükәsizliyi, sağlam sanitar-epidemioloji, insolyasiya vә tәbii işıqlandırma şәraitinin tәmin edilmәsi zәruridir.Tәrәflәrdәn biri bu qaydalara zidd olaraq, insolyasiya vә tәbii işıqlandırma şәraiti yaratmaq mәqsәdilә pәncәrә boşluqları vә ya digәr boşluqlar aça bilmәz.
 • Obyektlәr arasında mövcud olan boş әrazilәrdә (sahәlәrdә) aşağıdakılara yol verilir:
 • oyun meydançalarının vә velosipedlәr üçün dayanacaq yerlәrinin tәşkil edilmәsi;
 • hündürlüyü torpaq sәviyyәsindәn 50 santimetrdәn çox olmayan açıq terrasların tәşkil edilmәsi;
 • әlillәr üçün pandusların tәşkil edilmәsi;
 • tikintisinә icazә tәlәb olunmayan obyektlәrin tikintisi. (7)

Maddә 71. Ortaq divarlar

 • Ortaq divarlar şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş tәlәblәrә vә hәr iki qonşunun tәlәbatlarına uyğun tikilmәlidir.
 • Tikinti obyektindә bәrpa işlәri aparılarkәn qonşular arasındakı razılığa, belә razılıq olmadığı tәqdirdә isә tәrәflәrdәn birinin әrizәsi ilә mәhkәmәnin qәrarına әsasәn mövcud ortaq divar layihәyә uyğun olaraq sökülә vә yenidәn bәrpa edilә bilәr.

Maddә 72. Yanaşı divarlar

 • Qonşulardan biri tәrәfindәn sәrhәddә inşa olunmuş yanaşı divarda vә ya onun müәyyәn hissәsindә digәr qonşu tәrәfindәn hәr hansı әlavә tikili yalnız hәmin qonşunun notariat qaydasında tәsdiq olunmuş razılığından sonra inşa edilә bilәr. Belә hallarda divarın hәmin hissәsi ortaq divar sayılır.
 • Divarın mövcud qonşu divara paralel tikildiyi vә yanaşı divarlar arasında boşluq qaldığı (divarlar arasındakı mәsafә onların istismarına mane olduğu) hallarda, hәmin boşluğun atmosfer yağıntılarından mühafizә olunması mәqsәdi ilә müәyyәn tәdbirlәr görülmәlidir.

Maddә 73. Hasarların tikintisinә dair tәlәblәr

 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hallar istisna olmaqla, hasarların hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdәn çox olmamalıdır.
 • İki yanaşı torpaq sahәlәrinin sәviyyәlәri müxtәlif olduqda, hasarın hündürlüyünün istinad nöqtәsi qismindә torpaq sahәsinin әn yuxarı sәviyyәsi qәbul edilir.
 • Mühәndis-kommunikasiya tәminatı xәtlәrinin çәkilmәsi üçün başqa әlverişli hәll yollarının olmadığı tәqdirdә, qonşu mühәndis-kommunikasiya tәminatı xәtlәrinin öz sahәsindәn keçmәsinә icazә vermәlidir.
 • Qonşu torpaq sahәlәrinin şaquli planlaşdırılması zamanı atmosfer yağıntılarının vә suvarma sularının bir qonşunun torpağından digәrinә axmaması üçün müvafiq tәdbirlәr görülmәlidir. Atmosfer yağıntılarından yaranan suların sahәnin relyef mürәkkәbliyi ilә әlaqәdar qonşu әrazilәrdәn keçmәklә kәnarlaşdırılması şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

14- cü fәsil. Tikintiyә icazәnin verilmәsi üzrә icraat

Maddә 74. Tikintisinә icazә tәlәb olunan tikinti obyektlәri

 • Bu Mәcәllәnin 79-80-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәri istisna olmaqla, digәr obyektlәrin tikintisinә icazә tәlәb olunur.
 • Bu Mәcәllәnin 74.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qayda tikinti obyektlәrinin sökülmәsinә dә şamil edilir.

Maddә 75. Tikintiyә icazә verilmәsinin ümumi qaydaları

 • Barәsindә icazә tәlәb olunan tikinti şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә zidd olmadığı tәqdirdә, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularının tikintisinә istisna olmaqla) tәrәfindәn tikintiyә icazә verilmәlidir. Reklam qurğularının tikintisinә icazәnin verilmәsi qaydası bu Mәcәllәnin 81-ci maddәsi ilә müәyyәn edilir. Tikintiyә icazә müvafiq tikinti әrazisi üçün qüvvәdә olan müfәssәl plan әsasında verilir. Belә plan olmadıqda vә ya onun müddәti bitdikdә, tikintiyә icazә verilmәsinin

mümkünlüyü bu Mәcәllәnin 11-ci maddәsinә, o cümlәdәn әrazilәrin zonalaşdırılması, tikintinin növü vә miqyası ilә bağlı müfәssәl qaydalara vә yaşayış mәntәqәlәrindә yanaşı sahәlәrdә tikinti aparılmasının әsas şәrtlәrinә әsasәn yoxlanılır.

75.1-1. Sifarişçi tikintiyә icazә üçün müraciәt etmәzdәn әvvәl tikinti aparmaq istәdiyi әrazidә aparılacaq tikintinin icazә verilәn parametrlәrini (әrazinin tikinti әmsalı, әrazinin tikinti sıxlığı әmsalı, tikinti obyektlәrinin hündürlüyü vә s.) öyrәnmәk mәqsәdi ilә obyektin tәyinatını göstәrmәklә sorğu ilә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına müraciәt edә bilәr. Hәmin müraciәtә 10 gün müddәtindә әsaslandırılmış cavab verilmәlidir.

 • Sifarişçi tikintiyә icazә almaq üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanına әrizә ilә müraciәt edir. Әrizәyә aşağıdakı sәnәdlәr әlavә olunur:
 • torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
 • tikinti layihәsi;
 • sifarişçi hüquqi şәxs olduqda, hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrindәn çıxarışın surәti.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikintiyә dair әrizәnin vә tikinti layihәsinin tәqdim edildiyi vaxtdan 3 iş günü әrzindә bu Mәcәllәnin 75.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrin tamlığını yoxlayır. Sәnәdlәr tam tәqdim olunmadıqda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı onların tamamlanması üçün zәruri hәrәkәtlәr barәdә әrizәçiyә dәrhal mәlumat verir vә bu mәqsәdlә 10 gün müddәt tәyin edir. Sәnәdlәrin tamlığının tәmin edilmәmәsinin hüquqi nәticәlәri әrizәçiyә izah olunur.
 • Tikintiyә dair sәnәdlәrin tamlığı tәmin edildikdәn sonra, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikintiyә icazә ilә fәaliyyәt sferasına (maraqlarına) toxunulan vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tikintinin tәyinatına uyğun olaraq müәyyәn edilәn aidiyyәti qurumlara rәy bildirilmәsi üçün sorğu göndәrir. Hәmin sorğuya layihәsi ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunan obyektlәrә münasibәtdә 15 gün, layihәsi ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunmayan obyektlәrә münasibәtdә 5 gün müddәtindә rәy bildirilmәlidir. Bu müddәt әrzindә aidiyyәti qurumlar tәrәfindәn rәy bildirilmәdikdә, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı iradların olmaması prezumpsiyasından çıxış edir.

75.4-1. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı layihәsi ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunmayan tikintiyә dair әrizәyә aidiyyәti qurumlardan daxil olmuş rәylәri nәzәrә almaqla 15 iş günü müddәtindә baxır vә tikintiyә icazә verilmәsi vә ya icazә verilmәsindәn imtina edilmәsi barәdә qәrar qәbul edir.

 • Sәnәdlәrin tamlığı tәmin edildikdәn sonra müvafiq icra hakimiyyәti orqanı layihәsi ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunan tikintiyә icazә icraatı çәrçivәsindә tikinti layihәlәrini ekspertizadan keçirilmәsi üçün ekspertiza müәssisәsinә göndәrir.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı layihәsi ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunan tikintiyә dair әrizәyә aidiyyәti qurumlardan daxil olmuş rәylәri nәzәrә almaqla 1 ay (bu Mәcәllәnin 90.2-ci maddәsindә ekspertiza müddәtinin uzadılması üçün nәzәrdә tutulan hallar istisna olmaqla) müddәtindә baxır vә tikintiyә icazә verilmәsi vә ya icazә verilmәsindәn imtina edilmәsi barәdә qәrar qәbul edir. Şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl olunmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә tikintiyә

icazәdә siyahısı vә tәtbiqi halları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn әlavә şәrtlәr dә nәzәrdә tutulur.

 • Tikintiyә icazә verildiyi halda, bu barәdә qәrarın surәti vә tikinti işlәrinә başlanılması üçün әsas olan xüsusi nişan әrizәçiyә eyni vaxtda tәqdim olunur. Tikintiyә icazәdә tikintiyә başlanılması üçün әlavә şәrtlәr nәzәrdә tutulduqda, xüsusi nişan hәmin әlavә şәrtlәrin yerinә yetirilmәsindәn sonra әrizәçiyә tәqdim olunur. Tikintiyә icazәnin, xüsusi nişanın forma vә mәzmunu müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.
 • Tikintiyә icazәdәn irәli gәlәn hüquq vә vәzifәlәr sifarişçinin hüquqi varislәrinә dә şamil olunur.
 • Tikintiyә icazә barәdә qәrarın әsli vә tikinti layihәsinin bir nüsxәsi müvafiq icra hakimiyyәti orqanında saxlanılır. Bu qayda barәsindә mәlumatlandırma icraatının aparıldığı obyektlәrin tikinti layihәsinә dә şamil edilir.
 • Tikintiyә icazә verәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı icazәdә nәzәrdә tutulmuş mәlumatları 10 gün müddәtindә vahid informasiya tәminatı sisteminin tәrkib hissәsi olan Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә tәqdim edir. Hәmin mәlumatlar 3 iş günü әrzindә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin internet sәhifәsindә yerlәşdirilir.
 • Tikintiyә vә tikinti obyektinin istismarına icazәlәrin verilmәsi qaydası müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. (4, 7, 10)

Maddә 76. Tikintiyә icazә ilә bağlı icraatda maraqlı şәxslәrin iştirakı

 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikintiyә icazә ilә bağlı icraat barәdә maraqlı şәxslәrә (yaxın qonşulara vә qonşulara) mәlumat vermәyә vә onları dinlәmәyә borcludur.
 • Nәzәrdә tutulan tikinti ilә bağlı maraqlı şәxsin özünün müraciәt etdiyi halda da, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı onu dinlәmәli vә yazılı şәkildә ona mәlumat vermәlidir.
 • Tikintiyә icazә qanunvericiliyә uyğun olaraq maraqlı şәxslәr tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr.

Maddә 77. Tikintiyә icazәnin qüvvәdә olma müddәti

 • İcazәnin verildiyi vaxtdan 3 il әrzindә tikintiyә başlanılmadığı vә ya tikinti 3 il әrzindә dayandırıldığı hallarda, tikintiyә icazә qüvvәsini itirir.
 • Bu Mәcәllәnin 77.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәt sifarişçinin yazılı müraciәti әsasında uzadılır. Müddәtin uzadılması ilә bağlı hallar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

Maddә 78. Tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazәnin verilmәsi

 • Tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә ilә bağlı әlavә tәlәblәr müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunur.
 • Tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilir.

Maddә 79. Tikintisinә icazә tәlәb olunmayan tikinti obyektlәri

 • Mülkiyyәtdә, icarәdә vә ya istifadәdә olan torpaq sahәsindә aşağıdakı tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә tәlәb olunmur:
 • hündürlüyü әn çoxu 5 metr, sahәsi 100 kvadratmetr olan bir mәrtәbәli yardımçı tikililәrin, kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq fәaliyyәti ilә bağlı obyektlәrin;
 • xüsusi mülkiyyәtdә olan torpaq sahәlәrindә hәcmi әn çoxu 60 kubmetr vә dәrinliyi әn çoxu 5 metr olan quyuların, yeraltı su vә çirkab su anbarlarının (rezervuarların), habelә hәcmi әn çoxu 200 kubmetr olan hovuzların;
 • hündürlüyü әn çoxu 2 metr 20 santimetr olan vә qonşu torpaq sahәsi ilә sәrhәddә vә ya küçә boyunca hasarların (tәbii vә süni daşdan olan hasarlar da daxil olmaqla);
 • hündürlüyü әn çoxu 8 metr olan enerji vә ya işıqlandırma dirәklәrinin, antena qüllәlәrinin vә ya tutumu әn çoxu 10 kubmetr olan su çәnlәri qüllәlәrinin;
 • reklam qurğuları istisna olmaqla, kiçik memarlıq formalarının (köşklәr, örtüklәr vә buna bәnzәr digәr obyektlәrin), açıq idman vә ya oyun meydançalarının, açıq avtomobil dayanacaqlarının;
 • tutumu 100 nәfәrә qәdәr olan müvәqqәti tikililәrin;
 • fasadının mövcud qabaritlәri dәyişdirilmәdәn tәmir edilәn tikinti obyektlәrinin;
 • tәmir edilәn yol vә ya mühәndis-kommunikasiya tәminatı xәtlәrinin;
 • bu Mәcәllәnin 70.2-ci maddәsinin tәlәblәrinә әmәl edilmәklә, yaşayış evlәrinin hәyәtyanı sahәlәrindә hündürlüyü әn çoxu 3 metr vә sahәsi әn çoxu 100 kvadratmetr olan yardımçı tikililәrin;
 • hündürlüyü әn çoxu 3 metr vә sahәsi әn çoxu 300 kvadratmetr olan istixanaların vә oranjereyaların.
 • Bu Mәcәllәnin 79.1.1, 79.1.2 vә 79.1.9-cu maddәlәrindә nәzәrdә tutulan ölçülәrin hәdlәrini keçәn obyektlәrin tikintisinә mәlumatlandırma icraatı şamil olunur. (10)

Maddә 80. Mәlumatlandırma icraatı

 • Mülkiyyәtindә, icarәsindә vә ya istifadәsindә olan torpaq sahәsindә tәyinatı üzrә yerüstü mәrtәbәlәrinin sayı 3-dәn, hündürlüyü 12 metrdәn (binanın hündürlüyü «0» sәviyyәsindәn, yәni birinci yerüstü mәrtәbәnin döşәmәsinin üst hissәsindәn sonuncu mәrtәbәnin örtüyünün alt hissәsinәdәk (çardaqaltı döşәmәnin alt hissәsi) vә aşırımlarının uzunluğu 6 metrdәn çox olmayan fәrdi yaşayış evlәrinin tikintisi ilә bağlı mәlumatlandırma icraatı hәyata keçirilir vә onların tikintisi üçün tikinti layihәsinin yalnız

zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinin hazırlanması tәlәb olunur.

80.1-1. İnsanların yaşaması vә toplanması, habelә istehsalat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmayan yerüstü mәrtәbәlәrinin sayı ikidәn, hәr mәrtәbәsinin hündürlüyü 3 metrdәn, ümumi sahәsi 1400 kvadratmetrdәn vә tikinti sahәsi 1000 kvadratmetrdәn çox olmayan tikinti obyektlәrinin tikintisi ilә bağlı mәlumatlandırma icraatı hәyata keçirilir vә tikinti layihәsinin yalnız zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinin hazırlanması tәlәb olunur.

 • Barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq edildiyi tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazәnin alınması tәlәb olunmur.
 • Barәsindә mәlumatlandırma icraatı nәzәrdә tutulan tikinti obyektlәrinin tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәri müvafiq әrazidә qüvvәdә olan müfәssәl planın tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmәlidir. Belә plan olmadıqda vә ya onun müddәti bitdikdә, barәsindә mәlumatlandırma icraatı nәzәrdә tutulan tikinti obyektinin tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinin bu Mәcәllәnin 11-ci maddәsinә, o cümlәdәn әrazilәrin zonalaşdırılması, tikintinin növü vә miqyası ilә bağlı müfәssәl qaydalara vә yaşayış mәntәqәlәrindә yanaşı sahәlәrdә tikinti aparılmasının әsas şәrtlәrinә uyğunluğu yoxlanılır.
 • Sifarişçi tikintiyә başlamazdan әvvәl tikinti niyyәti barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verir vә bu Mәcәllәnin 80.1-ci, 80.1-1-ci vә 80.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tәlәblәrә uyğunluğunun yoxlanılması üçün tikinti obyektlәrinin layihәsinin memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrini, habelә torpaq sahәsi üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәtini hәmin orqana tәqdim edir. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn bu Mәcәllәnin 80.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәrinә münasibәtdә 10 gün müddәtindә, bu Mәcәllәnin 80.1-1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәrinә münasibәtdә isә, hәmin әrazi üzrә müfәssәl plan olduqda 10 gün müddәtindә, belә plan olmadıqda vә ya onun müddәti bitdikdә 1 ay müddәtindә layihәyә dair irad sifarişçiyә tәqdim edilmәdikdә, sifarişçi tikinti işlәrinә başlaya bilәr. İradlar olduqda, hәmin iradlar normativ hüquqi aktlara istinad olunmaqla vә onların pozulan tәlәblәri dәqiq göstәrilmәklә әsaslandırılmalıdır.
 • Barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq edilәn tikinti obyektlәrinin tikinti layihәsinin memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә uyğun tikilmәsinә nәzarәti müvafiq icra hakimiyyәti orqanı hәyata keçirir.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı bu Mәcәllәnin 80.4-cü maddәsinin ikinci cümlәsindә müәyyәn edilәn müddәtlәr bitdiyi gündәn 3 iş günü әrzindә tikinti layihәsi barәdә müvafiq mәlumatı Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә tәqdim edir. Hәmin mәlumatlar 3 iş günü әrzindә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin internet sәhifәsindә yerlәşdirilir. (4, 5, 7)

Maddә 81. Reklam qurğularının tikintisinә icazәnin verilmәsi

 • Açıq mәkanda ölçülәrindәn asılı olmayaraq reklam qurğularının tikintisinә, quraşdırılmasına, onlara konstruktiv dәyişikliklәrin edilmәsinә icazәni müvafiq icra

hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum verir. Sifarişçi tikintiyә icazә almaq üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı quruma әrizә ilә müraciәt edir. Әrizәyә aşağıdakı sәnәdlәr әlavә olunur:

 • sifarişçi hüquqi şәxs, xarici hüquqi şәxsin filialı, nümayәndәliyi olduqda, hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrindәn çıxarışın surәti;
 • sifarişçi fәrdi sahibkar olduqda, şәxsiyyәt vәsiqәsinin surәti;
 • reklam qurğusunun yerlәşәcәyi daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt, icarә vә ya istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
 • reklam qurğusunun tikinti sxemi;
 • tikinti işlәrinin tәsviri;
 • reklam qurğusunun yerlәşәcәyi (әgәr qurğu torpaq üzәrindә yerlәşdirilәcәksә) әrazinin vәziyyәt planı.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum reklam qurğularının tikintisinә icazәnin verilmәsi ilә bağlı bu Mәcәllәnin 75.3-cü, 75.4-cü, 75.4-1-ci, 75.7-ci, 75.10-cu vә 82.1-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәri görür.
 • Bu Mәcәllәnin 81.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş reklam qurğularının tikintisi şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrә (o cümlәdәn «Reklam haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanununa vә ona uyğun olaraq qәbul edilmiş normativ hüquqi aktlara) uyğun olaraq aparılır.
 • Tikintiyә icazә barәdә qәrarın әsli, bu Mәcәllәnin 81.1.4-cü vә 81.1.5-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrin bir nüsxәsi müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurumda saxlanılır. (10)

Maddә 82. Tikintiyә icazә verәn orqanın öhdәliyi

 • Tikintiyә icazә verәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı sifarişçiyә icazә barәdә qәrarı vә xüsusi nişanı tәqdim etdikdәn sonra 3 iş günü әrzindә bu barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat vermәlidir.
 • Mәlumatlandırma icraatı ilә bağlı tikinti niyyәti barәdә müraciәtin daxil olduğu vaxtdan 1 ay әrzindә tikinti layihәsinә irad olmadıqda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı hәmin müddәtin bitdiyi vaxtdan 3 iş günü әrzindә barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu obyektin tikintisi haqqında müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat vermәlidir. (4)

Maddә 83. Tikinti layihәlәrinin tәrkibi

 • Tikinti layihәlәri aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәtdir:
 • mühәndis-axtarış işlәri;
 • tikinti әrazisinin baş planı;
 • memarlıq-planlaşdırma vә konstruksiya bölmәsi;
 • mühәndis-kommunikasiya tәminatı bölmәsi;
 • texnologiya bölmәsi (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn hallarda);
 • ekologiya bölmәsi (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn hallarda);
 • tikinti işlәrinin tәşkili bölmәsi;
 • smeta bölmәsi (tikintisi dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn obyektlәr üçün). (7)

Maddә 84. Texniki şәrtlәr

 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikintiyә icazә icraatı çәrçivәsindә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq tikinti obyekti üçün mühәndis- kommunikasiya tәminatı ilә bağlı texniki şәrtlәrin vә hәmin texniki şәrtlәrlә bağlı layihә sәnәdlәrinin müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vasitәsilә verilmәsini tәmin edir. Texniki şәrtlәrin vә hәmin texniki şәrtlәrlә bağlı layihә sәnәdlәrinin müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vasitәsilә verilmәsi qaydası müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. Tikinti obyektinin mühәndis-kommunikasiya tәminatına dair tәlәblәrin mәcmusu kimi texniki şәrtlәrdә aşağıdakılar nәzәrdә tutulur:
 • tikinti obyektinin mühәndis-kommunikasiya tәminatına dair tәlәblәr;
 • tikinti obyektinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı mәnbәlәri;
 • müvafiq mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminә qoşulma nöqtәlәrinә dair tәlәblәr;
 • mövcud mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin genişlәndirilmәsinin әsaslandırılması.
 • Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı texniki şәrtlәrin alınması üçün tәchizat müәssisәlәrinә sorğu göndәrir. Sorğuya tikinti әrazisinin vәziyyәt planı, obyektin istismarı üçün mühәndis-kommunikasiya tәminatına dair tәlәbat göstәricilәri barәdә sәnәdlәr әlavә edilir.
 • Tәchizat müәssisәlәri 10 gün әrzindә texniki şәrtlәrlә bağlı sorğuya cavab vermәlidirlәr. Texniki şәrtlәrin verilmәsi zamanı sifarişçinin üzәrinә mühәndis- kommunikasiya tәminatına dair sorğuda nәzәrdә tutulmamış әlavә öhdәliklәr qoyula bilmәz. (7)

Maddә 85. Tikinti meydançası

 • Tikinti meydançasının tәşkilindә mәqsәd tikinti işlәrinin tәhlükәsizlik tәlәblәrinә, elәcә dә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәn olunmuş digәr tәlәblәrә uyğun aparılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
 • Tikinti meydançasının sәrhәdlәri tikinti layihәlәri әsasında müәyyәnlәşdirilir.
 • Tikinti zamanı üçüncü şәxslәrә ziyan vurulmasının qarşısını almaq mәqsәdilә tikinti meydançası tikinti işlәrinә başlamazdan әvvәl hasara alınmalı (reklam qurğularının tikintisi zamanı istisna olmaqla) vә müvafiq xәbәrdarlıq nişanları quraşdırılmalıdır. Hasarlar tikinti işlәrinin aparılması zamanı tikinti materiallarının vә mәmulatının tikinti meydançasından kәnara düşmәsinin qarşısını ala bilmәli vә işıqlandırılmalıdır.
 • Tikintiyә icazәdә tikinti әrazisindә olan ağacların, kolların vә digәr yaşıllıqların mühafizәsi tәdbirlәri nәzәrdә tutulmalıdır. Tikinti layihәlәrinin icrası nәticәsindә götürülәn yaşıllıqların miqdarı, növ tәrkibi vә bәrpa dәyәri haqqında mәlumatlar tikinti layihәsinin ekologiya bölmәsinә daxil edilir.
 • Tikinti meydançasına bitişik әrazilәrin vә küçәlәrin çirklәnmәsinin qarşısı alınmalı vә tәmizliyә riayәt edilmәlidir.
 • Tikinti әrazisindә yerlәşәn yeraltı mühәndis-kommunikasiya xәtlәrinin vә konstruksiyaların mühafizәsi tәmin olunmalıdır. Tikinti meydançasında hazırlıq işlәri aparılarkәn mövcud mühәndis-kommunikasiya xәtlәri vә qurğuları bu Mәcәllә ilә vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilmiş qaydada sökülür vә ya әrazidәn köçürülür. (6, 10)

Maddә 86. Tikintiyә başlanılması üçün hazırlıq işlәrinin aparılması

 • Tikinti işlәrinә (reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla) başlamazdan әvvәl tikinti әrazisinin görünәn hissәsindә mәlumat lövhәsinin vә xüsusi nişanın yerlәşdirilmәsi sifarişçi tәrәfindәn tәmin edilmәlidir. Mәlumat lövhәsindә aşağıdakılar nәzәrdә tutulur:
 • tikintiyә icazә vermiş müvafiq icra hakimiyyәti orqanı haqqında mәlumat;
 • obyektin tәyinatı, sifarişçisi, layihәçisi vә podratçısı haqqında mәlumat;
 • tikintiyә başlanılması vә tikintinin başa çatması ilә bağlı müddәtlәr haqqında mәlumat;
 • obyektin mәrtәbә sayı, qabariti vә görünüşü;
 • Bu Mәcәllәnin 86.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәlumat lövhәlәri reklam qurğuları vә reklam hesab olunmur.
 • Xüsusi nişan vә tikintiyә icazә verәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә bağlı tәlәblәr istisna olmaqla, bu Mәcәllәnin 86.1-ci maddәsinin tәlәblәri mәlumatlandırma icraatı qaydasında tikilәn obyektlәrә dә şamil olunur. Hәmin obyektlәrlә bağlı mәlumat lövhәsindә tikintiyә icazә verәn orqanın әvәzinә tikinti barәdә mәlumatlandırılan orqanın adı göstәrilir.
 • Tikinti işlәri (reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla) başlandıqda tikintiyә icazә vә tikinti ilә bağlı sәnәdlәr, mәlumatlandırma icraatı qaydasında tikilәn obyektlәrdә isә yalnız tikinti ilә bağlı sәnәdlәr tikinti әrazisindә qapalı yerdә saxlanılmalıdır.
 • Tikinti işlәrinә başlamazdan әvvәl meydançadaxili vә meydançadankәnar әlavә tәhlükәsizlik tәdbirlәri yerinә yetirilmәlidir.
 • Tikintiyә icazәdә nәzәrdә tutulmuş şәrtlәr, göstәrişlәr vә әlavә müddәalar tikinti işlәrinә başlamazdan әvvәl yerinә yetirilmәlidir. (10)

15- ci fәsil. Tikinti layihәlәrinin ekspertizası

Maddә 87. Ekspertizanın mәqsәdi

Ekspertizanın mәqsәdi tikinti layihәlәrinin etibarlılıq vә tәhlükәsizlik baxımından şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılmasından ibarәtdir.

Maddә 88. Ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunan tikinti layihәlәri

 • Bu Mәcәllәnin 89-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş obyektlәrin layihәlәri istisna olmaqla, aşağıdakı tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi mәcburidir:
 • tikintisinә icazә tәlәb olunan obyektlәrin tikinti layihәlәri — hәmin layihәlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılması baxımından;
 • dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn obyektlәrin tikinti layihәlәri vә smetaları — bu Mәcәllәnin 88.1.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulanlardan әlavә hәm dә hәmin tikinti obyektlәrinә ayrılmış vәsaitlәrin sәmәrәli istifadәsinin qiymәtlәndirilmәsi baxımından.
 • Ekspertizadan keçirilmiş tikinti layihәlәrinә konstruktiv vә dayanıqlığa tәsir edә bilәcәk dәyişikliklәr edildikdә, hәmin layihәlәr bu Mәcәllәnin 88.1.1 vә 88.1.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş mәnada tәkrar ekspertizadan keçirilir.

Maddә 89. Ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunmayan tikinti layihәlәri

 • Aşağıdakı tikinti layihәlәri ekspertizadan keçirilmir:
 • insanların yaşaması vә toplanması, habelә istehsalat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmayan birmәrtәbәli, aşırımının uzunluğu әn çoxu 6 metr olan tikinti obyektlәrinin layihәlәri;
 • sanitar-mühafizә zonalarının ayrılmasını tәlәb etmәyәn vә ya mövcud sanitar-mühafizә zonalarından istifadә olunması şәrtilә tikilmәsi nәzәrdә tutulan istehsalat tәyinatlı, sahәsi әn çoxu 1000 kvadratmetr, hündürlüyü vә aşırımının uzunluğu әn çoxu 6 metr olan birmәrtәbәli tikinti obyektlәrinin layihәlәri;
 • mövcud tikinti obyektlәrinә vә (vә ya) onların hissәlәrinә hәmin obyektlәrin konstruktiv vә digәr tәhlükәsizlik göstәricilәrinә tәsir etmәyәn vә icazә verilmiş tikintinin parametrlәrini keçmәyәn dәyişikliklәrin edilmәsi barәdә tikinti layihәlәri;
 • ekspertizadan keçirilmiş, tәkrar istifadә olunan vә ya birtipli layihәlәr әsasında hәmin layihәlәrdә nәzәrdә tutulmuş şәraitә (qrunt, iqlim şәraiti, seysmik rayonlaşdırma vә digәr) uyğun zonalarda inşa edilәcәk tikinti obyektlәrinin layihәlәrinin 0 (sıfır) sәviyyәsindәn yuxarı hissәsi, habelә tikinti obyektlәrinә

onların konstruktiv vә digәr tәhlükәsizlik göstәricilәrinә tәsir göstәrmәyәn dәyişikliklәrin edilmәsi barәdә layihәlәr;

 • вu Mәcәllәnin 79-80-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş tikinti obyektlәrinin layihәlәri;
 • yerüstü mәrtәbәlәrinin sayı ikidәn, hәr mәrtәbәsinin hündürlüyü 4 metrdәn, ümumi sahәsi 500 kvadratmetrdәn, aşırımlarının uzunluğu 6 metrdәn çox olmayan qeyri-yaşayış obyektlәrinin tikinti layihәlәri;
 • insanların yaşaması vә toplanması, habelә istehsalat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmayan yerüstü mәrtәbәlәrinin sayı 2-dәn, hәr mәrtәbәsinin hündürlüyü 3 metrdәn, ümumi sahәsi 1400 kvadratmetrdәn, tikinti sahәsi 1000 kvadratmetrdәn vә aşırımlarının uzunluğu 6 metrdәn çox olmayan anbar binalarının layihәlәri.
 • Bu Mәcәllәnin 89.1.3 vә 89.1.4-cü maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş layihәlәrlә bağlı şübhәlәr olduqda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı şübhә doğuran halların aydınlaşdırılması barәdә ekspertiza müәssisәsinә sorğu ilә müraciәt edir. (7)

Maddә 90. Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi

 • Tәqdim olunmuş tikinti layihәlәrinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu ilә bağlı iradlar olduqda, ekspertiza müәssisәsi hәmin iradların aradan qaldırılması üçün birbaşa sifarişçiyә müraciәt edir. Birbaşa müraciәtdә göstәrilәn iradlar 10 gün müddәtindә aradan qaldırılmadıqda ekspertiza müәssisәsi tәrәfindәn әsaslandırılmaqla rәy verilir vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrilir.
 • Tikinti layihәlәri ekspertiza müәssisәsi tәrәfindәn 20 gün müddәtindә ekspertizadan keçirilir. Siyahısı tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi qaydalarında müәyyәn edilәn mürәkkәb-texniki vә ya tәhlükә potensiallı obyektlәrin, komplekslәrin vә bu qәbildәn olan başqa tikinti obyektlәrinin layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi müddәti 3 ayadәk uzadılır. Bu Mәcәllәnin 90.1-ci maddәsinin birinci cümlәsinә müvafiq olaraq ekspertiza müәssisәsi iradların aradan qaldırılması üçün birbaşa sifarişçiyә müraciәt etdiyi hallarda tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi müddәtlәrinin axını 10 günәdәk dayandırılır.
 • Ekspertizanın nәticәsinә dair ekspert rәyi bu Mәcәllәnin 90.2-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş müvafiq müddәt әrzindә tikintiyә icazә verәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim olunur.
 • Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (7)

Maddә 91. Tikinti layihәlәrinin ekspertizasının maliyyәlәşdirilmәsi

 • Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi ilә bağlı xәrclәr sifarişçi tәrәfindәn ödәnilir.
 • Bu Mәcәllәnin 89.2-ci maddәsinә müvafiq olaraq sorğu göndәrildiyi hallarda sifarişçi tәrәfindәn xәrc ödәnilmir.

16- cı fәsil. Tikinti işlәrinin dayandırılması. Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi

Maddә 92. Tikintiyә dövlәt nәzarәti çәrçivәsindә tikinti işlәri ilә bağlı yazılı göstәrişlәr vә tikinti işlәrinin dayandırılması

 • Bu Mәcәllәnin 92.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş pozuntular istisna olmaqla, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikinti işlәrindә (reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla) aşağıdakı pozuntu hallarını aşkar etdikdә hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla müvafiq akt tәrtib edir vә tikinti işlәrini dayandırmadan onların aradan qaldırılması barәdә sifarişçiyә (podratçıya) icrası mәcburi olan yazılı göstәriş tәqdim edir:
 • tikinti işlәrinin tikintiyә icazәyә, mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu hallarda isә layihәnin memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә uyğun aparılmadığı müәyyәn edildikdә;
 • tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan qaldırmaq mümkün olduqda;
 • bu Mәcәllә ilә nişanlanması tәlәb edildiyi halda tikintidә nişanlanmamış vә ya qanunsuz nişanlanmış tikinti materiallarından vә mәmulatından istifadә edildikdә;
 • tikinti işlәrinә bu Mәcәllәnin 51-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş peşә sahәlәri üzrә müvafiq ixtisası vә sertifikatı olmayan şәxslәr cәlb edildikdә.
 • Bu Mәcәllәnin 92.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş yazılı göstәrişdә hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunur vә hәmin pozuntunun sifarişçi (podratçı) tәrәfindәn aradan qaldırılması üçün ağlabatan müddәt müәyyәn edilir.
 • Sifarişçi (podratçı) bu Mәcәllәnin 92.2-ci maddәsinә әsasәn ona tәqdim edilmiş yazılı göstәrişә uyğun olaraq pozuntuların aradan qaldırıldığı barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verdiyi, belә mәlumatın verilmәdiyi hallarda isә, hәmin yazılı göstәrişdә pozuntuların aradan qaldırılması üçün müәyyәn edilmiş müddәtin başa çatdığı gündәn әn geci 3 iş günü әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlayır. Yoxlama nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırılmadığı vә ya tam aradan qaldırılmadığı müәyyәn edildikdә, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı sifarişçiyә (podratçıya) icrası yoxlanılmış yazılı göstәrişin icra olunmayan hissәsindә yenidәn yazılı göstәriş tәqdim edir.
 • Tikintiyә dövlәt nәzarәti çәrçivәsindә aşağıdakı pozuntuların müәyyәn edildiyi hallarda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla müvafiq akt tәrtib edir vә onun әsasında tikinti işlәrinin (reklam qurğularının tikintisi istisna olmaqla) dayandırılması barәdә qәrar qәbul edir:
 • tikintiyә icazәnin tәlәb olunmasına baxmayaraq, tikinti obyekti belә icazә alınmadan tikildikdә;
 • tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda;
 • bu Mәcәllәnin 92.1.1-ci maddәsindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı tәqdim edilmiş ilk yazılı göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 4 ay müddәtindә aradan qaldırılmadıqda;
 • bu Mәcәllәnin 92.1.2-ci maddәsindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı tәqdim edilmiş ilk yazılı göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 1 il müddәtindә aradan qaldırılmadıqda;
 • bu Mәcәllәnin 92.1.3-cü vә 92.1.4-cü maddәlәrindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı tәqdim edilmiş ilk yazılı göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 1 ay müddәtindә aradan qaldırılmadıqda.
 • Tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrarda onun qәbulunu şәrtlәndirәn pozuntular (faktiki vә hüquqi hallar) tәsvir edilmәli vә hәmin pozuntuların aradan qaldırılması ilә bağlı müvafiq icra hakimiyyәti orqanının izahlı göstәrişi nәzәrdә tutulmalıdır. Tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar 3 gün müddәtindә sifarişçiyә (podratçıya) tәqdim olunur.
 • Tikinti işlәri dayandırıldığı müddәtdә tikintinin podratçısı (podratçı olmadığı hallarda sifarişçisi) üçüncü şәxslәrin hәyatının vә әmlakının, habelә әtraf mühitin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdilә tikinti meydançasında mühafizә tәdbirlәri görmәlidir.
 • Tikinti işlәri bu Mәcәllәnin 92.4.2-ci, 92.4.3-cü vә 92.4.4-cü maddәlәrinә әsasәn dayandırıldığı hallarda sifarişçiyә (podratçıya) yalnız dayandırılma barәdә qәrarda müәyyәn edilәn pozuntuların aradan qaldırılması ilә bağlı işlәrin yerinә yetirilmәsinә yol verilir.
 • Sifarişçi (podratçı) bu Mәcәllәnin 92.5-ci maddәsinә uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyәti orqanının göstәrişlәrinin yerinә yetirdiyi vә tikinti işlәrinin dayandırılmasına әsas olmuş pozuntuları aradan qaldırdığı barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına yazılı mәlumat tәqdim etmәlidir. Belә mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 3 iş günü әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlayır. Yoxlama nәticәsindә göstәrişlәrin yerinә yetirilmәdiyi vә tikinti işlәrinin dayandırılmasına әsas olmuş pozuntuların aradan qaldırılmadığı müәyyәn olunduqda bu haqda hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla müvafiq akt tәrtib olunur. Belә olduqda tikinti işlәrinin dayandırılması haqqında qәrar qüvvәdә qalır vә bu barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı sifarişçiyә (podratçıya) yazılı mәlumat verir. Yoxlama nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırıldığı müәyyәn olunduğu tәqdirdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikinti işlәrinin davam etdirilmәsinә yazılı razılıq verir vә belә razılıq tikinti işlәrinin dayandırılması haqqında qәrarın qüvvәdәn düşmәsini ehtiva edir. Bu maddәnin birinci cümlәsindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 5 iş günü әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn sifarişçiyә (podratçıya) tikinti işlәrinin dayandırılması haqqında qәrarın qüvvәdә qalması haqda yazılı mәlumat vә ya tikinti işlәrinin davam etdirilmәsinә yazılı razılıq verilmәdikdә tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar qüvvәdәn düşmüş hesab edilir.
 • Yazılı göstәriş vә tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar maraqlı şәxslәr tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr.
 • Tikinti işlәrinin dayandırılması qaydası müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (7, 10)

Maddә 92-1. Reklam qurğularının tikintisi ilә bağlı yazılı göstәrişlәr

92-1.1. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum reklam qurğularının tikintisi işlәrindә pozuntu hallarını aşkar etdikdә hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla müvafiq akt tәrtib edir vә onların 10 gün әrzindә aradan qaldırılması barәdә sifarişçiyә icrası mәcburi olan yazılı göstәriş tәqdim edir.

92-1.2. Sifarişçi bu Mәcәllәnin 92-1.1-ci maddәsinә әsasәn ona tәqdim edilmiş yazılı göstәrişә uyğun olaraq pozuntuların aradan qaldırıldığı barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı quruma mәlumat verdiyi, belә mәlumatın verilmәdiyi hallarda isә, hәmin yazılı göstәrişdә pozuntuların aradan qaldırılması üçün müәyyәn edilmiş müddәtin başa çatdığı gündәn әn geci 3 iş günü әrzindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlayır. Yoxlama nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırılmadığı vә ya tam aradan qaldırılmadığı müәyyәn edildikdә, müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum sifarişçiyә icrası yoxlanılmış yazılı göstәrişin icra olunmayan hissәsindә yoxlamanın keçirildiyi gündәn 3 iş günündәn gec olmayaraq yenidәn yazılı göstәriş tәqdim edir.

92-1.3. Yazılı göstәriş maraqlı şәxslәr tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr. (10)

Maddә 93. Mәdәni irs obyektlәrinin әlamәtlәri aşkar edildikdә tikinti işlәrinin dayandırılması

 • Tikinti zamanı mәdәni irs obyektlәrinin әlamәtlәri aşkar edildikdә tikinti işlәri dәrhal dayandırılır vә bu barәdә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına (reklam qurğularının tikintisi zamanı isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı quruma) mәlumat verilir. Tikinti işlәrinin davam etdirilmәsi vә zәruri tәdbirlәrin görülmәsi barәdә qәrar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn qәbul edilir.
 • Bu Mәcәllәnin 93.1-ci maddәsinin tәlәblәrinә әmәl etmәyәn şәxslәr qanuna uyğun olaraq mәsuliyyәt daşıyırlar. (10)

Maddә 94. Tikintisi başa çatmamış obyektin konservasiyası haqqında qәrarın qәbul edilmәsi

 • Dövlәt vә ya bәlәdiyyә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn obyektlәrin tikintisi 3 aydan artıq müddәtә dayandırıldıqda, tikintisi başa çatmamış obyektlәrin konstruksiyalarının vә tikinti әrazisinin mühafizәsi mәqsәdilә sifarişçi tәrәfindәn konservasiya tәdbirlәri hәyata keçirilmәlidir.
 • Bu Mәcәllәnin 94.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda dövlәt vә ya bәlәdiyyә vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn obyektin konservasiyası haqqında qәrar tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn qәbul edilir.
 • Tikintisi başa çatmamış obyektin konservasiyası haqqında qәrarın surәti tikintiyә icazә vermiş müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrilir.
 • Konservasiya haqqında qәrarda tikinti işlәrinin dayandırıldığı tarix, konservasiya sәnәdlәrinin hazırlanması vә konservasiyanın hәyata keçirilmәsi müddәti, tikinti obyektinin vә tikinti әrazisinin mühafizәsi üzrә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur.

Maddә 95. Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi

 • Tikintisi başa çatmış vә ya çatmamış tikinti obyekti vә ya onun hissәsi aşağıdakı hallarda sökülür:
 • tikintisinә bu Mәcәllә qüvvәyә mindikdәn sonra başlanılmış vә tikinti mәrhәlәsindә olan tikinti obyekti vә ya onun hissәsi müvafiq icra hakimiyyәti orqanı vә ya bәlәdiyyә tәrәfindәn tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılmamış dövlәt vә ya bәlәdiyyә mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsindә inşa edildikdә;
 • bu Mәcәllәnin 92.4.1-ci maddәsinә әsasәn tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar qәbul edildiyi gündәn 1 il әrzindә tikintiyә icazә alınmadıqda;
 • bu Mәcәllәnin 92.4.2-ci, 92.4.3-cü vә 92.4.4-cü maddәlәrinә әsasәn tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrarda nәzәrdә tutulan pozuntular 2 il әrzindә aradan qaldırılmadıqda;

95.1.3-1. bu Mәcәllәnin 92-1.1-ci maddәsindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı tәqdim edilmiş ilk yazılı göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 1 ay müddәtindә aradan qaldırılmadıqda;

 • sifarişçinin (tikinti obyektinin mülkiyyәtçisinin) öz arzusu ilә.
 • Bu Mәcәllәnin 95.1.1-ci vә 95.1.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallarda yan divarlarının vә dam örtüklәrinin inşası başa çatmamış tikinti obyektinin sökülmәsi barәdә qәrar müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn qәbul edilir. Bu qәrar maraqlı şәxslәr tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr.
 • Bu Mәcәllәnin 95.1.3-1-ci, 95.1.4-cü vә 95.2-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, digәr hallarda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tikinti obyektinin sökülmәsi barәdә mәhkәmәyә müraciәt edir.

95.3-1. Bu Mәcәllәnin 95.1.3-1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş halda tikinti obyektinin sökülmәsi barәdә qәrar müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum tәrәfindәn qәbul edilir. Bu qәrar maraqlı şәxslәr tәrәfindәn mübahisәlәndirilә bilәr.

 • Bu Mәcәllәnin 95.1.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda tikinti obyekti hәmin Mәcәllәnin 79-80-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallar istisna olmaqla, 74.2-ci maddәsinә uyğun olaraq sökülür.
 • Sökülmәsi barәdә qәrar qәbul edilmiş tikinti obyekti 1 ay müddәtindә onun sahibi tәrәfindәn sökülmәdikdә hәmin tikinti obyekti müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğuları isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) tәrәfindәn sökülür.
 • Tikinti obyektinin sökülmәsi müvafiq layihә әsasında hәyata keçirilir.
 • Tikinti obyektlәrinin sökülmәsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (10)

17- ci fәsil. Tikintiyә nәzarәt

Maddә 96. Tikintiyә nәzarәtin mәqsәdi vә növlәri

 • Tikintiyә nәzarәtin mәqsәdi obyektin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl olunmaqla tikilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.
 • Tikintiyә nәzarәtin aşağıdakı növlәri vardır:
 • dövlәt nәzarәti;
 • texniki nәzarәt;
 • müәllif nәzarәti;
 • daxili әmәliyyat nәzarәti.

Maddә 97. Tikintiyә dövlәt nәzarәti

 • Tikintiyә dövlәt nәzarәti zamanı obyektin tikintisinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә tikinti layihәsinә uyğun aparılması, inşaat konstruksiyalarının (karkasların, qәliblәrin vә s.) yararlılığı, tikintinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması, habelә şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti subyektlәrinin öz vәzifәlәrini lazımi qaydada icra etmәlәri yoxlanılır.
 • Tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tikinti mәmulatından, habelә hazır tikinti hissәlәrindәn sınaq nümunәlәri götürmәk, yoxlamaq vә ya yoxlatdırmaq hüququ vardır. Tikinti mәmulatının vә (vә ya) tikinti hissәlәrinin sınaq nümunәlәrinin yoxlanılması ilә bağlı xәrclәr bu Mәcәllәnin 102.3-cü maddәsindә müәyyәn edilmiş qaydada ödәnilir. Tikintiyә dövlәt nәzarәti zamanı bu Mәcәllәnin 51-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş peşә sahәlәrinә aid işlәrin müvafiq peşәkarlıq sertifikatına malik şәxslәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi dә yoxlanılır.
 • Tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanının tәlәbinә әsasәn tikinti ilә bağlı zәruri mәlumatlar, tikinti sәnәdlәrinin (şәhadәtnamәlәr, sertifikatlar, aktlar vә s.) әsli vә ya surәtlәri hәmin orqana tәqdim olunmalıdır.
 • Tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanının aşağıdakı digәr sәlahiyyәtlәri vardır:
 • tikinti vә ya tikinti materialları vә mәmulatı ilә bağlı tәhlükә barәdә ictimaiyyәti mәlumatlandırmaq;
 • tikinti obyektinә vә tikinti әrazisinә maneәsiz daxil olmaq;
 • tikintidә baş verәn qәzaların sәbәblәrini araşdırmaq.
 • Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

Maddә 98. Tikintiyә texniki nәzarәt

 • Tikintiyә texniki nәzarәt sifarişçi tәrәfindәn tәmin edilir vә müvafiq peşә sertifikatına malik şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilir.
 • Tikintiyә texniki nәzarәtin hәyata keçirilmәsi qaydaları şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә tәnzimlәnir.
 • Texniki nәzarәtin hәyata keçirilmәsinin tәlәb olunmadığı tikinti obyektlәri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunur.

Maddә 99. Tikintiyә müәllif nәzarәti

 • Tikintiyә müәllif nәzarәti zamanı obyektin tikintisinin tәsdiq edilmiş layihәyә uyğun aparılması yoxlanılır.
 • Tikintiyә müәllif nәzarәti sifarişçi ilә layihәçi arasında bağlanmış müqavilәyә uyğun olaraq layihәçi tәrәfindәn hәyata keçirilir.

Maddә 100. Tikintiyә daxili әmәliyyat nәzarәti

 1. Tikintiyә daxili әmәliyyat nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi tikintinin podratçısı tәrәfindәn tәmin edilir.
 1. Tikintiyә daxili әmәliyyat nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi qaydaları şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrlә tәnzimlәnir.

18- ci fәsil. Tikinti obyektinin istismarına icazә üzrә icraat

Maddә 101. Tikinti obyektinin istismarına icazәnin mәqsәdi

 1. Tikinti obyektinin istismarına icazә verilmәsi tikintisi başa çatmış obyektin vә ya onun bir hissәsinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun tikildiyinin vә ondan tәyinatı üzrә istifadәnin mümkünlüyünün tәsdiq edilmәsidir.
 1. Tikinti obyektinin (reklam qurğuları istisna olmaqla) istismarına icazә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, reklam qurğularının istismarına icazә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum tәrәfindәn verilir.
 1. Bu Mәcәllәnin 101.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş müddәa tikintisinә icazә tәlәb edilmәyәn obyektlәrә şamil olunmur.
 1. Tikinti obyektinin istismarına icazәnin vahid forması müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (10)

Maddә 102. Tikinti obyektinin istismarına icazә verilmәsi

 1. Tikintisinә icazә tәlәb edilәn tikinti obyektinin (reklam qurğuları istisna olmaqla)

istismarına icazә üçün müraciәtә sifarişçi tәrәfindәn aşağıdakı sәnәdlәr әlavә edilir:

 1. tikinti sәnәdlәrinin әsli vә ya notarial qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;
 1. şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş hallarda obyektin istismara verilmәsindәn әvvәl tikintinin, onun hissәlәrinin vә ya mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәrinin istismara hazırlığının yoxlanıldığını tәsdiq edәn sәnәdlәr.

102.1-1. Reklam qurğularının istismarına icazә üçün müraciәtә sifarişçi tikintiyә icazә barәdә qәrarın surәtini әlavә edir.

 1. Obyekt şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun tikildiyi halda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularına münasibәtdә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) tәrәfindәn tikinti obyektinin istismarına icazә verilir. İstismara icazә tikinti obyekti müayinә edildikdәn (tikinti obyektinә baxış keçirildikdәn) vә onun müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğu tәsbit edildikdәn sonra verilir.
 1. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istismara icazә vermәzdәn әvvәl tikintinin vә ya onun hissәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsinә dair ekspertiza müәssisәsinә müraciәt edә bilәr. Bu müraciәt tikintinin tәhlükәsizliyi baxımından әsaslandırılmış olmalıdır. Obyektin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәri ilә müәyyәn edilmiş tәlәblәrә uyğunluğunun әlavә olaraq yoxlanılması üçün tikintinin vә ya onun hissәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsinә çәkilәn xәrclәr uyğunluğun tәsbit edildiyi hallarda müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn ödәnilir.
 1. Tikinti obyektinin istismarına icazәnin verilmәsi üçün müraciәtin tәqdim edildiyi gündәn 20 gün (reklam qurğularına münasibәtdә isә 5 iş günü) müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularına münasibәtdә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) obyektin istismarına icazә verir vә ya icazә vermәkdәn imtina edir.
 1. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularına münasibәtdә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) obyektin istismarına icazә ilә bağlı sәnәdlәri tikinti obyekti sökülәnәdәk vә ya müvafiq sәnәdlәr «Milli arxiv fondu haqqında» Azәrbaycan Respublikası Qanununun müddәalarına uyğun arxivә tәhvil verilәnәdәk saxlamağa borcludur.
 1. Mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu tikinti obyektlәrinin tikintisi başa çatdıqdan sonra, sifarişçi bu barәdә mәlumatı sifarişli poçt göndәrişi ilә 10 iş günü müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrir vә ya bilavasitә tәqdim edir. Sifarişçi öz arzusu ilә hәmin mәlumatı sifarişli poçt göndәrişi ilә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә göndәrә vә ya bilavasitә tәqdim edә bilәr.
 1. Tikinti obyektlәrinin istismarına icazә verilmәsi barәdә qәrar qәbul edildiyi gündәn, habelә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu tikinti obyektlәrinin tikintisinin başa çatması barәdә sifarişçi tәrәfindәn mәlumat verildikdәn sonra, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularına münasibәtdә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) 5 iş günü müddәtindә bu barәdә vahid informasiya tәminatı sisteminin tәrkib hissәsi olan Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә mәlumat tәqdim etmәlidir. Hәmin mәlumatlar 3 iş günü müddәtindә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin internet sәhifәsindә yerlәşdirilir.
 1. Bu Mәcәllәnin 102.1-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş tikinti sәnәdlәrinin siyahısı müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir. (5, 7, 10)

Maddә 103. Tikinti obyektinin istismarına icazәdә nәzәrdә tutulan mәlumatlar

 1. Tikinti obyektinin istismarına icazәdә aşağıdakı mәlumatlar nәzәrdә tutulur:
 1. tikinti obyektinin ünvanı vә onun döngә nöqtәlәrinin koordinatları;
 1. tikinti obyektinin istismarına icazә verәn orqanın adı vә ünvanı, elәcә dә hәmin orqanın vәzifәli şәxsinin adı, soyadı, vәzifәsi vә imzası;
 1. tikinti obyektinin istismarına icazәnin verildiyi tarix vә icazәnin nömrәsi;
 1. tikinti obyektinin istismar tәyinatı;
 1. tikinti obyektinin әsas texniki göstәricilәri;
 1. Tikintilәrin Dövlәt reyestri tәrәfindәn tikinti obyektinә verilmiş kodun nömrәsi.
 1. Tikintiyә icazә verәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanı (reklam qurğularına münasibәtdә isә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yaratdığı qurum) tikinti obyektinin istismarına icazәdә nәzәrdә tutulmuş mәlumatları 5 gün müddәtindә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә tәqdim edir. Bu mәlumatlar әn geci 3 iş günü әrzindә Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin rәsmi internet sәhifәsindә yerlәşdirilir. (10)

Maddә 104. Tikintilәrin Dövlәt reyestri

 1. Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin mәqsәdi tikilәn, istismar edilәn vә sökülәn tikinti obyektlәrinin, habelә bu Mәcәllәnin 35-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qadağaların vә mәhdudiyyәtlәrin qeydiyyatını aparmaqdan ibarәtdir.
 1. Tikintilәrin Dövlәt reyestri müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn aparılır.
 1. Tikintilәrin Dövlәt reyestrinin mәlumatları ictimaiyyәt üçün açıqdır vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının rәsmi internet sәhifәsindә dәrc edilir. Reyestrin mәlumatları informativ vә statistik xarakter daşıyır.
 1. Tikintilәrin Dövlәt reyestrinә daxil edilәn mәlumatların tәrkibi, hәmin mәlumatların tәqdim edilmәsi vә reyestrin aparılması qaydaları müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

Maddә 105. Zәmanәt müddәti

 1. Tikinti obyektinin istismarı ilә bağlı әn azı 2 il zәmanәt müddәti müәyyәn edilir. Müddәtin axımı tikintinin istismarına icazә verildiyi gündәn hesablanır. Tәrәflәr müqavilә ilә bu müddәtdәn daha artıq müddәt müәyyәn edә bilәrlәr. Zәmanәt müddәti ilә bağlı tәlәb müvәqqәti tikililәrә şamil edilmir.
 1. Zәmanәt müddәti әrzindә meydana çıxan qüsurlar vә çatışmazlıqlar podratçı (baş podratçı) tәrәfindәn aradan qaldırılır.
 1. Zәmanәt müddәti әrzindә qüsurlar vә çatışmazlıqlar obyektin istismarı vә saxlanılması qaydalarına әmәl olunmaması nәticәsindә vә yaxud podratçıdan asılı olmayan sәbәblәrdәn meydana çıxdığı hallarda podratçı mәsuliyyәtdәn azad olunur.
 1. Zәmanәt müddәti ilә bağlı mübahisәlәr bu maddәnin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq hәll edilir.

Maddә 106. Bu Mәcәllәnin pozulmasına görә mәsuliyyәt

Bu Mәcәllәnin pozulmasına görә şәxslәr qanunla müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

«Respublika» qәzetindә dәrc edilmişdir (7 sentyabr 2012-ci il, № 199) («LegalActs» LLC).

«Azәrbaycan» qәzetindә dәrc edilmişdir (9 sentyabr 2012-ci il, № 201) («LegalActs» LLC).

Mәcәllәyә dәyişiklik vә әlavәlәrin edildiyi sәnәdlәrin Siyahısı

 1. Azәrbaycan Respublikasının 20 iyun 2014-cü il tarixli, 988-IVQD nömrәli Qanunu —

«Azәrbaycan» qәzeti (12 iyul 2014-cü il, № 147).

 • Azәrbaycan Respublikasının 27 iyun 2014-cü il tarixli, 1014-IVQD nömrәli Qanunu
  • «Azәrbaycan» qәzeti (12 iyul 2014-cü il, № 147).
 • Azәrbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2014-cü il tarixli, 1045-IVQD nömrәli Qanunu — «Azәrbaycan» qәzeti (6 noyabr 2014-cü il, № 242).
 • Azәrbaycan Respublikasının 28 aprel 2015-ci il tarixli, 1262-IVQD nömrәli Qanunu
  • «Azәrbaycan» qәzeti (26 may 2015-ci il, № 111).
 • Azәrbaycan Respublikasının 14 oktyabr 2016-cı il tarixli, 345-VQD nömrәli Qanunu
  • «Azәrbaycan» qәzeti (20 noyabr 2016-cı il, № 257).
 • Azәrbaycan Respublikasının 11 noyabr 2016-cı il tarixli, 397-VQD nömrәli Qanunu
  • «Azәrbaycan» qәzeti (28 dekabr 2016-cı il, № 289).
 • Azәrbaycan Respublikasının 16 may 2017-ci il tarixli, 673-VQD nömrәli Qanunu —

«Respublika» qәzeti (25 may 2017-ci il, № 110).

 • Azәrbaycan Respublikasının 14 aprel 2017-ci il tarixli, 596-VQD nömrәli Qanunu —

«Respublika» qәzeti (10 iyun 2017-ci il, № 123).

 • Azәrbaycan Respublikasının 16 may 2017-ci il tarixli, 668-VQD nömrәli Qanunu —

«Respublika» qәzeti (30 iyun 2017-ci il, № 137).

 1. Azәrbaycan Respublikasının 1 fevral 2018-ci il tarixli, 982-VQD nömrәli Qanunu —

«Azәrbaycan» qәzeti (8 mart 2018-ci il, № 53).

© «LegalActs» LLC